ห า ก เ มื่ อ ถึ ง ค ร า วkoontida03
ใต้ฟลอร์คืนนี้
 • เพราะหัวใจของฉันมันเต้นเป็นจังหวะ
  มันสั่นระรัวจนแทบอกจะหัก

  เ พี ย ง แ ค่ คุ ณ ยิ้ ม ม า

  {                                                        }

  แ ค่ คุ ณ เ ดิ น เ ข้ า ม า

  เพราะทำนองที่มันกู่ก้องดังสนั่น

  ราวมนต์สะกดให้สองเรามาสบัด
  บรรเลงคลอเคลียไปตามเสียงเพลง

  ใต้ฟลอร์คืนนี้คงไม่เ ดี ย ว ด า ย

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in