เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
My First Storymmaysp93
SHOWNU&MINHYUK Y NOBLESS
 • แปลบทสัมภาษณ์ #ชยอนู และ #มินฮยอก #MONSTAX
  จากนิตยสาร Y Nobless

  ขอบคุณ Google translate นักแปลหลัก???
  ผิดพลาดอันใด ขออภัยล่วงหน้าจ้า?

  ? How do you feel about filming the cover of the first issue of the magazine?

  Min: The beginning of anything is important. It is true that being with the first page of a magazine feels good but also burdensome. Because of the pressure, I wanted to shoot better, so I worked harder on this shoot, did you feel it? (Laughs) Being able to be with you at the beginning of Magazine is more meaningful.


  S: I think I was able to shoot more comfortably and fun because Minhyuk was by my side. She also has a variety of outfits, so it was nice to be able to transform into a different look each time.


  ?Last night, did you prepare anything special before filming?

  Min: I didn't eat dinner, and instead of the pack, I slept with the humidifier on three levels. I originally put it on the 1st tier, but yesterday it made my skin moisturized and specially the 3rd tier. Instead, your electricity bill will be high.


  S: Originally, I ate oily food once I wanted to eat healthy, but yesterday I ate healthy food for all three meals. I had a hearty salad for lunch, and sashimi and some sushi for dinner. Oh, Jooheon bought a box of fish cakes and ate only 3 fish cakes this morning.

  ?Come to think of it, MONSTA X also debuted in the spring. Was it May 14th? Since she debuted in 2015, it has already been 7 years since her debut. How do you feel about entering your 7th year?

  Min: I don't think it's like, 'As time goes by, she's already 7 years old'. She did as much as she could in seven years, worked hard at what was given, and did everything that others envy. That's why I feel like she just got along well. She felt that 'she naturally flowed well'.


  S: My case is a little different, 'Is it already 7 years? How long have I been with MONSTA X?' want. It's too fast. It feels like nothing has been done. So I'm a little sad.


  ?Still, you've always been with the members for 6 years. Do you still enjoy playing tiki with the members these days? Who have you been hanging out with in particular lately?

  Min: There is no such thing as the best match for anyone, but Jooheon, who has the most energy these days, makes practice not boring. If you do the same thing over and over, it sometimes gets difficult, but Jooheon puts in a lot of fighting.

  S: Other than the set appointments, the friends you meet often are probably 93-year-olds? We meet each other often and eat together.


  ?After all, their personalities are opposite to each other. What do you think of each other's characters? Is there anything that the same guy looks cool or coveted?

  Min: If I can live like Shownu hyung, I think it might be a little less mentally difficult. I have a tendency to try to get things going smoothly. Of course, that may be stressful for me, but from the outside, I think I will be able to live my life without difficulty. with a positive mind.


  S: It seems that Minhyuk’s personality is different from mine. When I look at Minhyuk, I think, 'Are celebrities supposed to be like that?' I feel like I want to. He's so lively, of course he's serious when he's serious, but he's very talkative and witty. He's been a celebrity for a long time, but he's never felt like a celebrity himself. But every time I see Minhyuk, I feel that.


  ?Are your first impressions of each other similar to now?

  S: No. I'm different. At first, Minhyuk was very polite and kind, but now it’s like a family. That would make them more comfortable with each other.


  Min: I'm the complete opposite, but it's strange. When I first saw him, he looked like a celebrity. speaks very well. You can feel it when you go out on a variety show together. Especially when I go on a big variety show, I feel like 'It's different because it's broadcast a lot'.

  ?Are there any points in each other's styles that are difficult to understand?

  S: (Looking at Minhyuk) I really don't exist.

  Min: To be honest, I used to have a lot, but these days, it’s just like a hyung’s style.
  At first, our style was so different. different, so 'ying?' But these days, it's just nothing strange and I think it suits hyung rather well. Because he's an older brother, he seems to digest it.


  S: Among the members, Minhyuk wears a little more colorful clothes. He also makes a lot of daring attempts. Still, I've never been confused, and everything seems fine.

  Min: Oh, right. I have another one! When hyung puts socks on top of his pants! It was very awkward at first, but now it seems to fit my brother's leg well. The legs also seem to be sharp.

  S: I was looking for it. I want my legs to look sharp.

  Min: Ah, you found your own fit. Respec!

  S: I secretly do a lot of 'quick'.


  ?Then, is there an item that you really want to buy?

  Min: (pointing to the pants she's wearing) These pants.
  I bought this by accident while going abroad. It is a common cargo pant, but it is strangely comfortable to wear.
  My clothes style has changed a lot since I bought this. So whenever I go abroad, I always buy clothes from this brand. Fans seem to like me more when I wear jeans, but I love these pants because they are so comfy and comfortable. It is an item that changed my style.


  ?Because of Corona 19, you can't go out without going shopping, let alone shopping. What do you usually do at home?

  Min: I clean my heart, collect delicious food for delivery, play computer games, play soccer console games, and shop for blankets. I'm also interested in behind the scenes, so I've been devoting a lot of time to shampoo and hair products lately. We recommend good products to each other and share it, so we tell each other how to tone the scalp and share cabbage juice with each other.


  S: I spend more time in the studio than at home. Lately, I don't go to the gym at all and work out in the studio by decorating it like a home gym. I spend most of my time there watching YouTube. There are times when I play and listen to recommended playlists, and I watch everything from cooking, exercising, to music, etc.


  ?What kind of content do you usually enjoy?

  S: I cut down on eating a lot. Enjoy videos that teach you how to exercise, quotes, and content that reads books. I don't usually read books for a long time, but it's nice to hear that it's easy to listen to.


  Min: I almost watch gag programs. There is a YouTube content called 'Hansarang Mountaineering Association', and while mimicking the vocal cords of middle-aged people, they convey their pain and fun. It was funny, but it made me feel a lot of things. I look at my father's thoughts a lot, and I also refer to other people's reviews.


  ?Shownu's body and Minhyuk's skin are both called the final boss of self-management. Do you have any rules or special know-how you must follow for that?

  S: The body is really simple. Eat a lot of healthy food (pointing to the kettle in front of you), and nothing like that. (Laughs) If you take care not to get hurt and take care of it with a little passion, your body can get better. Of course, there is a difference in the speed of changing slowly and quickly depending on the person, but the body is simple, so it comes back as much as it really does. So, I try to exercise 6 days a week. I tend to rest a day to avoid injury. For about 1 hour to 1 hour and 30 minutes, sometimes I just relax my muscles by myself, sometimes I do aerobic exercise alone, and I adjust it according to my condition. It's been about two years since you've been working out so hard? Before that, I couldn't gain weight even if I ate, but now I have to keep it under constant management.


  Min: That's right. It's really different from before. I don't pack these days. After applying the pack, the inside of the skin should be moist, but I feel like I am having trouble. So, how much of a thick foundation product are you using lately? When I sold the eye cream, I applied it to wrinkles and to the corners of my mouth. When I was young, I actually tried up to 7 skins and selected cosmetics by looking at the ingredients. I feel it is important to be born again. Of course, keeping it that way is more important.


  ?Is there anything you've been particularly immersed in lately?

  Min: Animation. Watch everything except 'Things from Another World'. Oh, is that too difficult a word? You can think of it as seeing everything except those that are too creepy or unrealistic. Of course, I don't see everything.

  S: Well, I'm... these days, I'm wearing clothes that I don't use for anything.


  ?When I think of MONSTA X, powerful stages and powerful songs come to mind first. Is your music taste like that in general?

  S: Normally, I like fatal songs. Just because it's fatal doesn't mean it's heavy metal, it's pop, but I like to listen to some sexy and groovy rhythms.


  Min: I prefer songs that I don’t have to pay attention to, and music that flows in my ears. Rather than a pop song, it's like a ballad or a calm pop. I especially listen to Jerome Zucker's music or Post Malone's 'stay' a lot.

  ?Is there a field you would like to try, such as acting or musical? I want to show my fans a little more.

  Min: Up until now, you’ve done programs with most idol juniors, such as or Naver’s ‘Now’, are you proud of doing it? hard? Even if there is such a reward. In particular, it seems that those friends are learning through the stories I told them.
  I think of that a lot when I illuminate my eyes or blow something that makes my story good on the V app. If it's a project with juniors like this, I want to try it regardless of genre.


  S: That's right. I think the MC or radio DJ that Minhyuk is doing right now tastes just right. Of course, being a singer is the best, and it's something I can do best.


  ?Monsta X's stage is famous for always arousing admiration. How did you prepare for this month's fan concert?

  Min: I was careful to add a lot of novelty. I put the intro differently, prepared a new stage, and had to memorize a lot in a short period of time, so I think it was harder on the brain than on the body.

  S: It was hard both physically and mentally. I feel like I need to eat a lot of omega 3. My memory is bad.

  ?You must have seen various reactions from Monbebe during their promotions. What kind of photos and activities do you think fans particularly like?

  Min: I think there are only two. When we took a selfie and when we came back with a cool song. Oh, and when I was on stage!

  S: I honestly don't know much about selfies, and what fans liked was when came out. When you danced 'Bad Boy'. Come to think of it, I think he liked the dance the most. It was the same when I released the OST with Minhyuk. I think the reaction was good when I was doing extracurricular activities.


  ?How about today's photo shoot? Do you like it?

  Min: I usually like dark photos. So, even when I was discussing with the photo manager, I appealed a lot that it was my favorite color. in conclusion? I like it!

  S: I liked the dark mood with artistic sensibility, especially the colorful poses.


  ?Which season of the year do you like the most? very personally. And is there anything you really want to do during that season this year?

  Min: It's autumn. I want to go scuba diving. The water reflects the temperature three months ago, so you must go to the sea in the fall. In the year of production, I overcame my phobia of water, got a scuba diving license, and even an advanced course, but I haven't done it since, so I think I'll have to do it this year.

  S: I am winter. I want to go on an overseas trip.

  Min: Can we go to Haeui?

  S: Can we go back in winter? If I can go, I want to go to warm Australia. Oh, then why do I like winter?


  ?What do you want to hear the most right now? Words that make you feel better when you hear them.

  Min: "Good job". When I go to the fan cafe after a schedule and say "I did a schedule today", the fans always say "I don't know what it is, but you did a good job", and hearing those words really warms my heart. It is a feeling of comfort in the words themselves.

  S: "Would you like a glass of soju?"


  ?As the magazine's first muse, is there any realization of life that you have realized through your 20s that you would like to pass on to others?

  Min: 'If you try to be happy, you become unhappy.' When I'm having a hard time, I just think, 'It'll pass soon'. On the contrary, the more I struggle to get out, the deeper I seem to sink. When I can't sleep, I think, 'I just can't sleep, I just need to be a little tired'. I try not to worry about it as much as possible, like 'I can sleep during the day after work, but if I can't sleep, I can play games'. Everything will pass naturally.


  S: I want to tell you to try harder, make more mistakes, and face more challenges. That way you can become a bigger person. Don't hesitate, especially when you're young, even more in your teens. Of course, now I have to be careful.


  ?Finally, what kind of person do you want to be remembered as? What I want you to think of as Shownu like this, Minhyuk like this.

  Min: Even the fans know it, 'one and only idol'! Usually, when I see rookies, a lot of people say, 'Who are you like'? However, I want Nara to have a unique character who is only Minhyuk, who is Minhyuk. Just as I was happy when I debuted when I was told that I resembled a senior I respect, I can be happy later when someone tells me that I look like me.

  S: Well, Shownu is fine, handsome, cool, I want to hear things like that. 'He's fine•••.' Because the word ok has so many meanings.


  ? Thank you all fansite's photos?
  -END-.

  mmaysp93
  (9/10-12/10/2021)
  จากความคิดถึง ถึง คุณชยอนู ?
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in