เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
คลองกระ-ไทย: มรดกทางยุทธศาสตร์ของชาติ By รวมบทความ
 • รีวิวเว้ย (1294) รีวิวเว้ย × สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  .
  ข้อถกเถียงสำคัญของโครงการขนาดใหญ่อย่างโครงการขุดคอคอดกระ เพื่อทำคลองเชื่อมระหว่าง 2 ฝั่งทะเลของไทย สำหรับการใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญของไทยและของภูมิภาค ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ถูกพูดถึงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในหลายรัฐบาล ที่เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ขึ้นมาบริหารโครงการขุดคลองกระก็จะถูกหยิบชูขึ้นมาเป็นที่พูดถึงเป็นระยะ ๆ แต่ภายใต้กระแสที่มา ๆ หาย ๆ ของโครงการดังกล่าวก็มีการสร้างข้อถกเถียงกันเรื่อยมาในเรื่องของความจำเป็นและความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการขุดคลอง เพราะทั้งเรื่องของความเสียงต่อการที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะถูกทำลายและทำให้เสียหายเป็นวงกว้างจากโครงการดังกล่าว ความไม่โปร่งใสของการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ในหลาย ๆ โครงการของภาครัฐที่ผ่านมา ความคุ้มทุนและคุ้มค่าของการสร้างคลองขึ้นในรูปของความคุ้มค่าของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และชุดเหตุผลที่ถูกหยิบชูอยู่บ่อยครั้งอย่างเรื่องของการ "แบ่งแยกดินแดน" ของประเทศไทยออกเป็น 2 ส่วน ข้อถกเถียงเหล่านี้ สร้างบทสนทนา สร้างเครื่องหมายคำถาม และสร้างการกระตุ้นเตือนให้กับโครงการคลองกระในฐานะคำถามสอบทานความจำเป็นของโครงการดังกล่าวตลอดมา
  หนังสือ : คลองกระ-ไทย: มรดกทางยุทธศาสตร์ของชาติ
  โดย : รวมบทความ
  จำนวน : 120 หน้า
  .
  "คลองกระ-ไทย: มรดกทางยุทธศาสตร์ของชาติ" หนังสือรวมบทความที่ว่าด้วยเรื่องของการสนับสนุนให้มีการสร้างคลองกระ หรือให้มีการขุดคอคอดกระเพื่อให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ สร้างการจ้างงาน สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สร้างเส้นทางการเชื่อมร้อยการเดินทางของเรือสินค้า และสร้างผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรือเดินสมุทรที่สามารถทุ่นระยะเวลาและระยะทางในการขนส่งสิ่งค้าหากเกิดการขุดคลองกระขึ้น
  .
  ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า "คลองกระ-ไทย: มรดกทางยุทธศาสตร์ของชาติ" เป็นหนังสือที่พยายามชี้ให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความสำคัญของการขุดคลองกระ เพื่อเป็นทั้งช่องทางการเดินเรือที่สำคัญอีกแห่งของโลก และเพื่อเป็นพื้นที่สำคัญต่อทั้งการจ้างงานและการพัฒนาเชิงพื้นที่ ผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอื่น ๆ โดยที่เนื้อหาของ "คลองกระ-ไทย: มรดกทางยุทธศาสตร์ของชาติ" ประกอบไปด้วยบทความจำนวน 7 ชิ้น จากกลุ่มคนที่ทำงานศึกษาเรื่องของคลองกระในหลากหลายมิติความสัมพันธ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง (ขาดด้านสิ่งแวดล้อม) ซึ่งบทความแต่ละชิ้นประกอบไปด้วย
  .
  (1) ข้อสงสัยเกี่ยวกับคลองไทย
  .
  (2) การสร้างคลองไทย หัวใจของชาติ [ประดิษฐ์ บุญเกิด]
  .
  (3) คลองกระกับปัญหาความมั่นคง [กนต์ธีน์ ศุภมงคล]
  .
  (4) คลองไทยกับ สปช. [ศุภกร บูรณดิลก]
  .
  (5) คลองกระ เส้นทางเดินเรือนานาชาติ เพื่อเชื่อมต่อกับเส้นทางสายไหมทางทะเล [ภักดี ธนะปุระ]
  .
  (6) เขตเศรษฐกิจพิเศษคลองกระ (คลองไทย) [สุรินทร์ ตุลย์วัฒนจิต, สิงหราช จิรเมธสกุล]
  .
  (7) ใครว่าขุดคลองไทยแล้วจะไม่คุ้มทุน [ณรงค์ ขุ้มทอง]
  .
  น่าสนใจว่าหากวันหนึ่งข้างหน้าคลองกระ หรือคอคอดกระจำเป็นจะต้องถูกขุดและสร้างขึ้นในเส้นทาง 9A ดังที่ปรากฏใน "คลองกระ-ไทย: มรดกทางยุทธศาสตร์ของชาติ" ที่พาดผ่านพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ การบริหารจัดการทั้งในส่วนของคลองและพื้นที่โดยรอบอาจจะเป็นโจทย์สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ควรถูกให้ความสำคัญ ไปพร้อม ๆ กันกับการถกเถียงว่าจะขุดหรือไม่ขุด เพราะในหลายครั้งการดำเนินโครงการขนาดใหญ่โดยไม่คิดถึงผลกระทบให้รอบด้านและหลากมิติ ในท้ายที่สุดมันอาจจะนำไปสู่ปัญหาสำคัญบางประการที่ยากจะแก้ไขเมื่อโครงการได้ดำเนินไปจนแล้วเสร็จ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in