เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
คำพิพากษาในคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น By สมชัย วัฒนการุณ
 • รีวิวเว้ย (1277) รีวิวเว้ย × สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชน การดำเนินงานและกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายเรื่องเป็นกิจกรรมที่ว่าด้วยเรื่องของ "การจัดทำบริการสาธารณะ" ที่ในหลาย ๆ ครั้งกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการนั้นนำไปสู่การตรวจสอบและการฟ้องคดีในชั้นศาล โดยเฉพาะในเรื่องของคดีปกครอง ซึ่งคงอยากจะปฏิเสธที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีคดีหรือคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นจำนวนมากและกระจัดกระจายอยู่ในหลายประเด็น เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากหน้าที่ในการจัดทำบริการวาธารณะแล้วท้องถิ่นยังมีภารกิจที่รับโอนมาจากอีกหลายหน่วยงาน ซึ่งอำนาจตาใภารกิจที่ตามมาย่อมตามมาพร้อมกันกับระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
  หนังสือ : คำพิพากษาในคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  โดย : สมชัย วัฒนการุณ
  จำนวน : 270 หน้า

  "คำพิพากษาในคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หนังสือที่ได้รวบรวม (1) แนวคำวินิจฉัย (2) คำพิพากษาศาลปกครอง และ (3) ศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำมาเรียบเรียง จัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มคดีต่าง ๆ จำนวน 12 กลุ่มคดี เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและทำความเข้าใจ สำหรับให้ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนอื่น ๆ ที่ดำเนินงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ความน่าสนใจประการหนึ่งของ "คำพิพากษาในคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" คือ การอยู่ในฐานะของคู่มือที่เป็นบรรทัดฐานของคำพิพากษาในคดีปกครองที่ว่าด้วยเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผู้ที่ต้องใช้งานหรือทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นสามารถทำความเข้าใจในคำพิพากษาต่าง ๆ ที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

  โดยเนื้อหาของ "คำพิพากษาในคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" มีการแบ่งเนื้อหาของเป็น 12 กลุ่มคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กลุ่มคดีที่ 1 การสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น

  กลุ่มคดีที่ 2 การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่น

  กลุ่มคดีที่ 3 อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กลุ่มคดีที่ 4 การจัดซื้อ-จัดจ้าง

  กลุ่มคดีที่ 5 สัญญาทางปกครอง

  กลุ่มคดีที่ 6 ความรับผิดทางละเมิด

  กลุ่มคดีที่ 7 บริหารงานบุคคล

  กลุ่มคดีที่ 8 วินัย

  กลุ่มคดีที่ 9 ภาษีท้องถิ่น

  กลุ่มคดีที่ 10 กฎหมายควบคุมอาคาร

  กลุ่มคดีที่ 11 เหตุเดือดร้อนรำคาญ

  กลุ่มคดีที่ 12 สิทธิขอข้อมูลข่าวสาร

  "คำพิพากษาในคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" คือการพาผู้อ่านไปเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการวางมาตรฐานทางกฎหมายเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานของแนวทางในการดำเนินงานและการพิจารณาดีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้การเรียนรู้และการทำความเข้าใจในเรื่องของ "คำพิพากษาในคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นกระทั่งนำไปสู่การฟ้องคดีในชั้นศาล หรือเพื่อเป็นคู่มือในการตอบข้อสงสัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับคดีของท้องถิ่น

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in