เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
นคราภิวัตน์ไทย: ทางมา ทางไป ทางออก By อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
 • รีวิวเว้ย (1273) รีวิวเว้ย × สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  หากพูดถึงโจทย์และความท้าทายของโลกในยุคใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ "เมือง" เป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญที่ถูกพูดถึงและให้ความสำคัญมาช้านานมิใช่แค่ในโลกยุคใหม่ หากแต่เมืองเป็นโจทย์ใหญ่ของปัญหามาเนิ่นนานนับตั้งแต่มีการเกิดเมืองขึ้น ด้วยความที่เมืองเป็นสถานที่ที่มีการรวมผู้คน ดึงทรัพยากร และมีกิจกรรทางเศรษฐกิจที่หลากหลายทำให้ในหลายยุคสมัยเมืองเป็นความท้าทายสำคัญของโลกมาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาด สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ กระทั่งเรื่องของการเพิ่มจำนวนของประชากรและการกระจุกตัวของทรัพยากรที่ต้องใช้ในเมืองยังผลให้เกิดความขาดแคลนและอีกร้อยพันปัญหาติดตามมา อันเป็นผลจากการเกิดขึ้น ตั้งอยู่และขยายตัวของเมือง
  หนังสือ : นคราภิวัตน์ไทย: ทางมา ทางไป ทางออก
  โดย : อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
  จำนวน : 384 หน้า

  "นคราภิวัตน์ไทย: ทางมา ทางไป ทางออก" หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของเมืองและ "การกลายเป็นเมือง (urbanization)" ที่หนังสือได้รวบรวมเอาประเด็นต่าง ๆ จากชุดงานวิจัยคนไทย 4.0 ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเมืองและกระบวนการการกลายเป็นเมืองมาแยกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้เห็นผลวัตของการกลายเป็นเมือง ปัญหา ความท้าทาย โดยวัตถุประสงค์ของหนังสือ "นคราภิวัตน์ไทย: ทางมา ทางไป ทางออก" ได้มีการระบุเอาไว้ว่า

  "วัตถุประสงค์หลักของหนังสือเล่มนี้คือเพื่อเปิดประเด็นที่น่าสนใจและมีความสำคัญที่นักวิเคราะห์และนักวางแผนควรคำนึงถึงมากขึ้นในการวางแผนพัฒนาเมืองและในการกำหนดนโยบายสาธารณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมืองในประเทศไทยหนังสือเล่มนี้มุ่งนำเสนอภาพรวมของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเมืองในประเทศไทยในปัจจุบัน รวมทั้งปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อนำมาประมวลและเสนอเป็นภาพอนาคตที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปอีก 20 ปีข้างหน้า และเพื่อใช้เป็น กรอบในการเสนอทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อและดำเนินการเพื่อให้บรรลุภาพอนาคตที่พึงประสงค์ต่อไปได้" (น. 11)

  สำหรับเนื้อหาของ "นคราภิวัตน์ไทย: ทางมา ทางไป ทางออก" แบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนทั้งสิ้น 13 ตอน โดยที่เนื้อหาในแต่ละตอนเป็นอิสระต่อกันและสามารถเริ่มอ่านจากจุดใดก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องอ่านตามลำดับจาก 1 ถึง 13 สำหรับเนื้อหาทั้ง 13 ตอนประกอบไปด้วย

  1. เมืองไทยบนทางสามแพร่ง

  2. มนุษย์เมืองในยุคแอนโทรโปซีน

  3. นคราภิวัฒน์ทั่วไทย

  4. กรุงเทพภิวัฒน์บนโลกคู่ขนาน

  5. ชานเมืองภิวัฒน์สลับลาย

  6. ยานยนต์ภิวัฒน์หลายล้อ

  7. แพลตฟอร์มภิวัตฒน์ 24x7

  8. เซเว่นภิวัฒน์เปลี่ยนย่าน

  9. อนาคตฐานเมืองไทย

  10. แพร่งแห่งอนาคตเมือง

  11. ตรีศูลแห่งการทำลายล้างและสร้างสรรค์

  12. โขดหินหรือวังน้ำวน

  13. อนาคตกว้างทางแคบ

  "นคราภิวัตน์ไทย: ทางมา ทางไป ทางออก" ทำให้เรามองเห็นพัฒนาการ ปัญหา และความท้าทายในกระบวนการของการกลายเป็นเมือง ที่น่าสนใจโดยเฉพาะในกระบวนการการกลายเป็นเมืองของเมืองในไทย ที่กำลังมีการเกิดขึ้นในหลาย ๆ เมืองทั่วประเทศ มิใช่แค่ในกรุงเทพฯ อย่างในครั้งอดีต แต่ปัญหาและความท้าทายในมิติของการกลายเป็นเมืองในสังคมไทย เรากลับไม่เคยมองเห็นปัญหาในกระบวนการดังกล่าว ละเลยการตั้งคำถาม กระทั่งสุดท้ายการกลายเป็นเมืองในหลายพื้นที่ได้ทำลายวิถีของเมืองดังเดิมไปจนยับย่อย น่าสนใจว่า "นคราภิวัตน์ไทย: ทางมา ทางไป ทางออก" ช่วยให้เราได้กลับมาฉุกคิดและตั้งคำถามต่อกระบวนการในการกลายเป็นเมืองในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี

  สำหรับใครที่สนใจเนื้อหาของ "นคราภิวัตน์ไทย: ทางมา ทางไป ทางออก" สามารถเข้าไปอ่านได้ที่

  https://www.khonthai4-0.net/academies_knowledge_detail.php?id=3&sub_category_id=24&content_id=190

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in