เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
เศรษฐศาสตร์การเมือง ว่าด้วยพัฒนาการประชาธิปไตยฯ By อนุสรณ์ ธรรมใจ
 • รีวิวเว้ย (1524) หนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มีอยู่ไม่มากนักที่เราจะมีโอกาสได้เห็นหนังสือที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ "เศรษฐศาสตร์การเมือง" ที่ย้อนกลับไปศึกษาพัฒนาการทางเศรษฐกิจนับจากจุดเริ่มต้นของการเข้ามาของปฏิสัมพันธ์ของต่างชาติในสยามและไล่พัฒนาการมาจนกระทั่งยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพราะที่ผ่านมาเรามักจะได้พบเจอเรื่องราวของเศรษฐกิจแทรกตัวอยู่ตามบทต่าง ๆ ของหนังสือที่ทำเรื่องประวัติศาสตร์ตามแต่ละยุคสมัยมากไปกว่าการร้อยเรียงเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเมืองบนเส้นเรื่องเดียวกัน
  หนังสือ : เศรษฐศาสตร์การเมือง ว่าด้วยพัฒนาการประชาธิปไตย เศรษฐกิจและสังคม จากสยามยุคปฏิรูปสู่ไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
  โดย : อนุสรณ์ ธรรมใจ
  จำนวน : 448 หน้า
  .
  "เศรษฐศาสตร์การเมือง ว่าด้วยพัฒนาการประชาธิปไตย เศรษฐกิจและสังคม จากสยามยุคปฏิรูปสู่ไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัล" หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของเศรษฐศาสตร์การเมือง ผ่านเส้นเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตย เศรษฐกิจและสังคม ผ่านวิธีการบอกเล่าของสำนักเศรษฐศาสตร์การเมือง ที่มุ่งเน้นความสำคัญในเรื่องของการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสังคมผ่านความเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ
  .
  สำหรับเนื้อหาของ "เศรษฐศาสตร์การเมือง ว่าด้วยพัฒนาการประชาธิปไตย เศรษฐกิจและสังคม จากสยามยุคปฏิรูปสู่ไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัล" แบ่งออกเป็น 6 บท ที่เล่าเรื่องราวตามเส้นเวลาทางประวัติศาสตร์ โดยให้ความสำคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองที่เกิดขึ้นบนเส้นเวลาต่าง ๆ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบ และก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมนับตั้งแต่ยุคสยามถึงไทย โดยเนื้อหาทั้ง 6 บท แบ่งเป็นดังนี้
  .
  บทที่ 1 บทนำ เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยพัฒนาการประชาธิปไตย เศรษฐกิจและสังคมจากสายามยุคปฏิรูปสู่ไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
  .
  บทที่ 2 พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ก่อนและหลังสนธิสัญญาเบาว์ริง 
  .
  บทที่ 3 พัฒนาการทุนนิยม ประชาธิปไตยและสังคมสยาม ยุคปฏิรูปให้ทันสมัยก่อนอภิวัฒน์ 2475 
  .
  บทที่ 4 บทบาทกลุ่มแรงงาน เค้าโครงเศรษฐกิจสมุดปกเหลืองของปรีดี พนมยงค์ และพัฒนาการเศรษฐกิจและประชาธิปไตยหลังการอภิวัฒน์ 2475 สู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแนวทุนนิยมเสรีภายใต้เผด็จการทหาร 
  .
  บทที่ 5 จากยุคเศรษฐกิจรุ่งเรืองสู่วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 การทำให้ประชาธิปไตยมั่นคงและการปฏิรูปเศรษฐกิจ 
  .
  บทที่ 6 สู่ยุคปฏิรูปเศรษฐกิจและประชาธิปไตย และการก้าวไม่พ้นกับดักประเทศรายได้ระดับปานกลางภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล 
  .
  อาจเรียกได้ว่า "เศรษฐศาสตร์การเมือง ว่าด้วยพัฒนาการประชาธิปไตย เศรษฐกิจและสังคม จากสยามยุคปฏิรูปสู่ไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัล" เป็นหนังสือขนาดยาวที่พาเราไปทบทวนภาพของพัฒนาการทางเศรษฐกิจผ่านเส้นเรื่องของเศรษฐกิจและการเมือง ที่ช่วยให้เรามองเหตุการณ์หรืออ่านหนังสือประวัติศาสตร์ได้สนุกขึ้น เพราะเรามีโอกาสได้มองเหตุการณ์เดียวกันผ่านชุดวิธีคิด (สายตา) อีกแบบหนึ่งในการมองเหตุการณ์เดียวกัน

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in