เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
วารสารรัฐศาสตร์นิเทศ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2567)
 • รีวิวเว้ย (1520) รัฐศาสตร์นิเทศ (Political Science Review) เป็นวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีเป้าหมายนำเสนอผลงานที่มุ่งเชื่อมโยงมิติทางทฤษฎีกับมิติทางปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ไม่เพียงครอบคลุมเฉพาะในหมู่คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา หรือนักวิจัยเท่านั้น หากยังรวมถึงบุคคลทั่วไปนอกวงวิชาการซึ่งมีความจำเป็นในเชิงนโยบาย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมิติทางทฤษฎีกับมิติทางปฏิบัติจะช่วยให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง รวมถึงความต้องการของสังคมยิ่งขึ้น
  หนังสือ : วารสารรัฐศาสตร์นิเทศ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2567)
  โดย : คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
  จำนวน : 259 หน้า
  .
  โดย วารสารรัฐศาสตร์นิเทศ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2567) ประกอบไปด้วยบทความจำนวน 5 ชิ้น ดังนี้
  .
  (1) อิทธิพลของรัฐธรรมนูญ 2560 ต่อการเมืองไทยหลัง คสช.: ระบอบพันทางของไทยหลังการออกแบบรัฐธรรมนูญภายใต้อิทธิพลของ คสช. โดย ศิปภน อรรคศรี
  .
  (2) “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” (Health in All Policies: HiAP) และการทำให้เป็นรูปธรรมผ่านพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดย ธีรพัฒน์ อังศุชวาล, จอมขวัญ โยธาสมุทร, คนางค์ คันธมธุรพจน์, ศรวณีย์ อวนศรี และ อารยา ญาณพิบูลย์
  .
  (3) ภูมิสถาบันการจัดการน้ำของประเทศไทย: การวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสถาบันด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาพรวมเชิงระบบ โดย นาอีม แลนิ
  .
  (4) เศรษฐกิจภาคป่าไม้ไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี โดย วิชชุดา สร้างเอี่ยม
  .
  (5) การพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงินอย่างยั่งยืนในบริบทสากล โดย โสภารัตน์ จารุสมบัติ
  .
  สำหรับผู้ที่สนใจบทความฉบับเต็ม สามารถมาเข้าไปอ่านบทความฉบับเต็มทั้ง 4 ชิ้นได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RatthasatNithet/issue/view/17740

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in