เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
ยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิฯ By วสันต์ เหลืองประภัสร์
 • รีวิวเว้ย (1504) "เมื่อการกระจายอำนาจและการยกระดับบริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นเรื่อง connectivity & subsidiarity มิใช่การเล่นชักเย่อ (tug of war)" ข้อความของผู้เขียนที่นิยามสั้น ๆ แต่ได้ใจความถึงเรื่องของ "การกระจายอำนาจ" เพื่อการยกระดับการบริการสุขภาพปฐมภูมิ ทำให้เรามองเห็นปัญหาประการสำคัญของเรื่องการถ่สยโอนภารกิจของสถานีอนามัยและ รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่สนท้องถิ่น มิเพียงเท่านั้นหากแต่ข้อความดังกล่าวยังสะท้อนปัญหาสำคัญอีกหลายประการที่ปรากฏอยู่ในระบบราชการและระบบการบริหารงานของรัฐไทย ที่แทนที่ประชาชนจะได้รับการจัดบริการที่ดีขึ้นหากแต่วัฒนธรรมของก่รหวงแหนอำนาจของหน่วยงานเดิมเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อการจัดบริการในหลายเรื่องที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
  หนังสือ : ยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิกับพลังท้องถิ่นและความร่วมมือ
  โดย : วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ
  จำนวน : 128 หน้า
  .
  "ยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิกับพลังท้องถิ่นและความร่วมมือ" เป็นหนังสือที่ปรับมาจากงานวิจัยเรื่อง "การศึกษาและพัฒนาตัวแบบกระบวนการการถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบทบาทผู้สูงอายุในการขับเคลื่นบริการสุขภาพปฐมภูมิ กรณีศึกษาการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในจังหวัดลำปาง" ที่งานชิ้นนี้ทำการศึกษาในเรื่องของ "การถ่ายโอน" สถานีอนามัยและ รพ.สต. จากเดิมที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หากแต่ภารกิจดังกล่าวก็ดูจะยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร ทั้งเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจทั้งงาน เงิน คน ไปสู่การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  .
  "ยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิกับพลังท้องถิ่นและความร่วมมือ" นำเสนอภาพของพัฒนาการของการกระจายอำนาจ ภารกิจ การดำเนินงาน และรวมไปถึงปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องของการถ่ายโอนสถานีอนามัยและ รพ.สต. ไปสู่ท้องถิ่น โดยบอกเล่าถึงพัฒนาการของการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว การบอกเล่าถึงปัญหาและข้อติดขัดที่ทำให้ภารกิจดังกล่าวยังไม่บรรลุผล ผ่านการบอกเล่าถึงพัฒนาการ สภาพปัญหาและนำเสนอมุมมองและข้อเสนอแนะต่อการถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องดังกล่าวไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ โดยมีกรณีศึกษาที่หนังสือทำการศึกษาเฉพาะลงไปอยู่ที่พื้นที่ของจังหวัดลำปาง สำหรับเนื้อหาของ "ยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิกับพลังท้องถิ่นและความร่วมมือ" แบ่งออกเป็นบทต่าง ๆ ดังนี้
  .
  บทที่ 1 เริ่มต้นที่ "ท้องถิ่น"
  .
  บทที่ 2 ผ่ากาย "วิพากษ์" โครงสร้างการสาธารณสุขไทย
  .
  บทที่ 3 "ศัลยกรรมตกแต่ง" ของโครงสร้างอำนาจที่บิดเบี้ยว
  .
  บทที่ 4 มองเทศ มองไทย กับหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
  .
  บทที่ 5 ลำปาง บทเรียนและประสบการณ์ของพื้นที่
  .
  บทที่ 6 ออกแบบทางเลือกใหม่ ความท้าทายและความเป็นไปได้
  .
  อาจเรียกได้ว่า "ยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิกับพลังท้องถิ่นและความร่วมมือ" ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจและการดำเนินงานของสถานีอนามัยและ รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ชัดเจนมากขึ้น ว่าที่ผ่านมาปัญหาใดเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้การเดินหน้าของการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ และการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นคสรดำเนินการอย่างไร เพราะปัญหาในเรื่องนี้มิได้มีตัวแสดงแค่เพียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นที่จะช่วยให้การถ่ายโอนสำเร็จลงได้ หากแต่กลไกและวัฒนธรรมของระบบราชการไทยเองนับเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องดังกล่าว จะดีกว่าไหมถ้าระบบราชการมีการปรับตัวเพื่อพัฒนาบริการและสร้างบริการสาธารณะให้กับประชาชนตามความเปลี่ยนแปลงของสากลโลกและสังคมไทย

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in