เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
ศรีเทพสถาปัตย์-ปฏิมาเมืองมรดกโลก By ศิวพงศ์ สีเสียดงาม
 • รีวิวเว้ย (1478) 19 กันยายน 2566 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้ "เมืองโบราณศรีเทพ" จังหวัดเพชรบูรณ์กลายเป็นมรดกโลกแห่งที่ 7 ของไทยในกลุ่มของมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่พูดถึงเรื่องของชุมชนยุคโบราณที่มีสถาปัตย์และประวัติความเป็นมาที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ของมนุษย์ แน่นอนว่าการได้เป็นเมืองมรดกโลกย่อมตามมาด้วยอะไรหลายอย่าง ทั้งเม็ดเงินจากการท่องเที่ยว ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตผู้คนในเมือง การบริหารจัดการ ร่วมไปถึงกฏเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการดูแลรักษามรดกโลกที่มีมาตรการ ขั้นตอนและวิธีการสำหรับการเป็นเงื่อนไขบังคับในการกำกับดูแลมรดกโลกตามมาตรฐานของ UNESCO
  หนังสือ : ศรีเทพสถาปัตย์-ปฏิมาเมืองมรดกโลก
  โดย : ศิวพงศ์ สีเสียดงาม
  จำนวน : 328 หน้า
  .
  "ศรีเทพสถาปัตย์-ปฏิมาเมืองมรดกโลก" หนังสือประวัติศาสตร์เมืองศรีเทพที่มุ่งเน้นการบอกเล่าไปที่เรื่องของสถาปัตยกรรม ปฏิมา ศิลปกรรม และรวมไปถึงประวัติความเป็นมาของเมืองศรีเทพอย่างพอสังเขป เพื่อช่วยให้คนอ่านได้ทำความรู้จักเรื่องจำป็นพื้นฐานของเมืองศรีเทพก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักของหนังสือ คือ การชี้ชวนให้ผู้อ่านได้ทำความรู้จักและเรียนรู้ในประเด็นเรื่องของสถาปัตยกรรม ปฏิมา ศิลปกรรม ที่ปรากฏอยู่ในเมืองศรีเทพ รวมไปถึงข้อคิดเห็นและข้อถกเถียงทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงอยู่กับสถาปัตย์-ปฏิมา ของเมืองศรีเทพด้วยในเวลาเดียวกัน
  .
  สำหรับเนื้อหาของ "ศรีเทพสถาปัตย์-ปฏิมาเมืองมรดกโลก" แบ่งการเล่าเรื่องออกเป็น 4 ส่วน นับจั้งแต่เรื่องของการพาผู้อ่านไปทำความรู้จักกับเมืองศรีเทพ ทั้งประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ลักษณะภูมิประเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้เรื่องของเมืองศรีเทพแบบ 101 ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของการวิเคราะห์สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และปฏิมาที่ปรากฏอยู่ในเมืองศรีเทพว่ามีลักษณะต้องตรงกับสถาปัตย์-ปฏิมา ในช่วงเวลาใดของดินแดนในภูมิภาค และรวมไปถึงการบอกเล่าเรื่องราวของเมืองศรีเทพกับเมืองอื่น ๆ ที่อยู่ร่วมยุคสมัยกัน โดยที่เนื้อหาของ "ศรีเทพสถาปัตย์-ปฏิมาเมืองมรดกโลก" แบ่งเป็นดังนี้
  .
  01 ศรีเทพ: ชุมชนโบราณศูนย์กลางลุ่มแม่น้ำป่าสัก
  .
  02 ศิลปกรรมเมืองศรีเทพ
  .
  03 สถาปัตยกรรมเมืองศรีเทพ
  .
  04 เมืองศรีเทพกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบ้านเมืองต่าง ๆ ผ่านมุมมองจากงานศิลปกรรม
  .
  "ศรีเทพสถาปัตย์-ปฏิมาเมืองมรดกโลก" ทำให้เราเข้าใจเมืองมรดกโลกศรีเทพเพิ่มมากขึ้น จากข่าวตามสื่อที่บอกเล่าเพียงเรื่องของการได้รับการตั้งเป็นมรดกโกลและต่างก็มุ่งความสนใจไปที่เรื่องของสถานะของการเป็นมรดกโลก มากกว่าการพาผู้คนไปทำความเข้าใจในความเป็น "เมืองศรีเทพ" อาจจะเรียกได้ว่า "ศรีเทพสถาปัตย์-ปฏิมาเมืองมรดกโลก" จะช่วยให้ผู้อ่านสนุกมากยิ่งขึ้นเมื่อเดินเข้าไปในบริเวณเมืองมรดกโลกศรีเทพ และช่วยให้ผู้อ่านมอง "เขาคลังนอก" ได้รอบด้านไปกว่าการมองมันในฐานะของภูเขาที่ใช้เวลาขุดค้นกว่า 10 ปี ก่อนที่จะมีลักษณะดังเล่นปัจจุบัน

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in