เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
อาเซียนและระเบียบภูมิภาคฯ อามีตาฟ อาชร์ยา แปล พินิตพันธุ์ บริพัตร
 • รีวิวเว้ย (1401) ประชาคมอาเซียน ในความรับรู้ของใครหลายคนในยุคอดีตมุ่งเน้นไปที่เรื่องของความร่วมมือทางด้านสังคมและเศรษฐกิจเป็นสำคัญ หรืออย่างในโรงเรียนไทยให้ความสำคัญอยู่ที่เรื่องของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) กระทั่งความเข้าใจในเรื่องอาเซียนของไทยผูกโยงอยู่ที่เรื่องของ AEC เป็นสำคัญ จนกลายเป็นว่าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประชาคมอาเซียนของสังคมไทยมีเพียงเรื่องของการเป็น "ประชาคมเศรษฐกิจ" แต่เพียงเท่านั้น หากแต่ละเลยขาอีก 2 ขาของประชาคมอาเซียน คือ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ APSC) และ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือASCC) การขาดความเข้าใจที่ครอบคลุม ทำให้ความเข้าใจในเรื่องของประชาคมอาเซียน ในสังคมไทยขาดหายไปในหลายมิติ และเมื่อมีการกล่าวถึงประชาคมอาเซียนส่งผลให้ความเข้าใจในบริบทของประชาคมอาเซียนของสังคมไทยยึดโยงอยู่แค่เรื่องของเศรษฐกิจเป็นสำคัญ
  หนังสือ : อาเซียนและระเบียบภูมิภาค: ทบทวนประชาคมความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  โดย : อามีตาฟ อาชร์ยา แปล พินิตพันธุ์ บริพัตร 
  จำนวน : 260 หน้า
  .
  หนังสือ "อาเซียนและระเบียบภูมิภาค: ทบทวนประชาคมความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ให้ความสำคัญในเรื่องของการวิเคราะห์ความเป็นมาเป็นไปของอาเซียนผ่านกรอบความคิด ประชาคมความมั่งคง ในแบบฉบับท้องถิ่น กล่าวคือการดำรงอยู่ของประชาคมความมั่นคงนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ ที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐมีความรับรู้เรื่องภัยคุกคามร่วมกัน หรือเป็นการณ์อันปราศจากซึ่งความขัดแย้งและข้อพิพาท ที่นำมาสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงของอาเซียน "อาเซียนและระเบียบภูมิภาค: ทบทวนประชาคมความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ได้มุ่งตั้งคำถามต่อเรื่องความท้าทายของอาเซียนผ่านกรอบคิดเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาค ที่เปลี่ยนแปลงไปจากความท้าทายที่เผชิญในภูมิภาค ที่มิได้มุ่งไปที่ปัญหาทางด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ
  .
  สำหรับเนื้อหาของ "อาเซียนและระเบียบภูมิภาค: ทบทวนประชาคมความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" แบ่งออกเป็น 6 บท ที่ไล่เรียงคำถามและปมปัญหาของอาเซียนผ่านมุมมองทางด้านระเบียบความมั่นคงในภูมิภาค ความท้าทายระหว่างปฏิสัมพันธ์ของชาติมหาอำนาจที่เข้ามามีบทบาทและแข่งอำนาจกันในภูมิภาค รวมถึงการมองไปถึงอนาคตของอาเซียน โดยเนื้อหาใน "อาเซียนและระเบียบภูมิภาค: ทบทวนประชาคมความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" แบ่งเป็นดังนี้
  .
  บทที่ 1 สันติภาพอันยาวนาน ของอาเซียน ?
  .
  บทที่ 2 การสร้างเสถียรภาพในความสัมพันธ์ภายในภูมิภาค
  .
  บทที่ 3 การสนองตอบต่อการแข่งขันของมหาอำนาจ
  .
  บทที่ 4 การทอดสมอพหุภาคีนิยม: จากเอเชีย-แปซิฟิก ถึง อินโด-แปซิฟิก
  .
  บทที่ 5 อนาคตของอาเซียน
  .
  บทส่งท้าย
  .
  "อาเซียนและระเบียบภูมิภาค: ทบทวนประชาคมความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพของกลไกความมั่นคงในอาเซียน ในยุคปัจจุบันและความท้าทายในภายหน้าที่ภูมิภาคนี้ต้องเผชิญ ผ่านมุมมอง การตั้งคำถาม และการชี้ให้เห็นถึงพลวัตของการเปลี่ยนแปลงทางด้านความมั่นคงของภูมิภาค ที่ปัจจุบันถูกท้าทายจากหลากหลายมิติและหลากปัจจัยที่กำลังดำเนินไปภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคที่ยังผลโดยตรงต่ออาเซียน

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in