เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
การเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครฯ
 • รีวิวเว้ย (1366) กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษที่มีผู้บริหารอย่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่ และมีสมาชิกสภากรุงเทพฯ ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนด้สยเช่นเดียวกัน แต่ก่อนหน้าที่กรุงเทพมหานครจะมีสถานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นกรุงเทพมหานครเคยมีสถานะเป็น "จังหวัด" ที่มีผู้ว่ามาจากการแต่งตั้งมาก่อนในชื่ออย่างจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี กระทั่งในการต่อมารูปแบบของการบริหารและการปกครองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนแปลงไปกระทั่งเป็นดังรูปแบบที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน (2566) แต่กว่าที่กรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองที่มีคำขวัญว่า "กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย" ได้นั้นพัฒนาการที่ผ่านมาของกรุงเทพฯ มีความน่าสนใจไม่น้อย (ซึ่งเนื้อหาที่เขียนถึงก็ไม่น้อยเช่นเดียวกัน)
  หนังสือ : การเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครจากอดีตถึงการครองอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ: บทสำรวจประเด็นการเมืองในมิติของการเลือกตั้งท้องถิ่นและปัญหาการพัฒนากรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2518-2565)
  โดย : พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
  จำนวน : 1142 หน้า
  .
  "การเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครจากอดีตถึงการครองอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ: บทสำรวจประเด็นการเมืองในมิติของการเลือกตั้งท้องถิ่นและปัญหาการพัฒนากรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2518-2565)" งานวิจัยขนาดยาว ที่ยาวทั้งชื่อและยาวทั้งเนื้อหาที่มีจำนวนหน้ามากถึง 1,142 หน้า เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องของกรุงเทพมหานคร ภายหลังปี พ.ศ. 2518 กระทั่งถึง พ.ศ. 2565 โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการศึกษาในเรื่องของ "การเลือกตั้งท้องถิ่น" ของกรุงเทพมหานคร
  .
  สำหรับเนื้อหาของ "การเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครจากอดีตถึงการครองอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ: บทสำรวจประเด็นการเมืองในมิติของการเลือกตั้งท้องถิ่นและปัญหาการพัฒนากรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2518-2565)" แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ที่ในแต่งะส่วนจะมีการจัดกลุ่มเนื้อหาเรื่องเล่า เรื่องราว ข้อมูล ตัวเลข ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงก่อน พ.ศ. 2518 กระทั่งถึง พ.ศ. 2565 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลพื้นฐาน กรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและผลของการศึกษาข้อมูลผ่านแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ อีกทั้งในส่วนสุดท้ายของหนังสือยังมีการแนะนำแพลตฟอร์มเพื่อสื่อสารข้อมูลสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ให้เข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกด้วย โดยเนื้อหาของ "การเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครจากอดีตถึงการครองอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ: บทสำรวจประเด็นการเมืองในมิติของการเลือกตั้งท้องถิ่นและปัญหาการพัฒนากรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2518-2565)" แบ่งเป็นดังนี้
  .
  1) บทนำ 
  .
  [ส่วนที่ 1 ข้อมูลที่สัมพันธ์กับการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพฯ]
  .
  2) ประวัติและข้อมูลพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร 
  .
  3) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
  .
  4) การได้มาและการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
  .
  5) สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร
  .
  6) ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกติกาในการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร
  .
  7) การไปใช้สิทธิเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา
  .
  8) ความเชื่อมโยงของนักการเมืองท้องถิ่นภายในพื้นที่และกับนักการเมืองระดับประเทศ
  .
  9) แผนพัฒนาของกรุงเทพมหานคร
  .
  10) ประเด็นปัญหาการพัฒนาเมืองในกรุงเทพมหานคร
  .
  11) แนวโน้มการพัฒนาในกรุงเทพมหานคร
  .
  [ส่วนที่ 2 ข้อมูลงานการศึกษาและกรอบทฤษฎี)
  .
  12) ภาพรวมของงานการศึกษาการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา
  .
  13) ภาพรวมของงานการศึกษาเรื่องบทบาทและทัศนคติต่อบทบาทของการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
  .
  14) งานศึกษาเฉพาะกรณีที่น่าสนใจ
  .
  15) กรอบทฤษฎีการเมืองในระดับนคร ( Urban Politics) ในการศึกษาการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับนครและมหานคร
  .
  [ส่วนที่ 3 แพลตฟอร์มเพื่อสื่อสารข้อมูลสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร]
  .
  16) ชิ้นงานเว็บไซต์แพลตฟอร์มเพื่อสื่อสารข้อมูลสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (https://elect.in.th/bkk-election/)
  .
  "การเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครจากอดีตถึงการครองอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ: บทสำรวจประเด็นการเมืองในมิติของการเลือกตั้งท้องถิ่นและปัญหาการพัฒนากรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2518-2565)" ทำให้เราเห็นว่าเรื่องราว พัฒนาการ ปัญหา ความท้าทาย ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะถ้าดูจากการนำเสนอเนื้อหาและข้อมูลของ "การเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครจากอดีตถึงการครองอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ: บทสำรวจประเด็นการเมืองในมิติของการเลือกตั้งท้องถิ่นและปัญหาการพัฒนากรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2518-2565)" แล้วต้องยอบรับว่าเรื่องราวของกรุงเทพมหานคร ในหลากมิติน่าจะยังมีมากกว่านี้มาก
  .
  หมายเหตุ: สารบัญตั้งแต่ในส่วนที่ 2 เป็นต้นไปมีความผิดพลาดในเรื่องของเลขหน้า อ่านเพิ่มเติมที่ http://bitly.ws/JWB7

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in