เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 • รีวิวเว้ย (1367) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับรู้ของผู้คนในยุคหนึ่งคงหนีไม่พ้นเรื่องของ เก็บขยะ จับหมา รดน้ำต้นไม้ จนกลายเป็นว่าหน้าที่ 3 อย่างนี้เป็นภาพจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในความรับรู้ของผู้คนในสังคมอย่างติดแน่นทนนานอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง หากแต่ในความเป็นจริงถ้าเราลองขยายขอบเขตการมองในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกไปอีกสักหน่อยเราจะพบว่าแท้จริงแล้วหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือการ "จัดทำบริการสาธารณะ" และในช่วงเวลาหนึ่งนั้นเองที่ข้อจำกัดของการกระจายอำนาจ โดยเฉพาะในเรื่องของการกระจายทรัพยากรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในลักษณะของ "งานไปงบไม่มี" และถึงงบจะมี "ระเบียบก็ไม่อนุญาต" ทำให้หลายครั้งหลายหนหน้าที่ที่เรารับรู้ต่อการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเวียนวนอยู่กับเรื่องของการเก็บขยะ จับหมา รดน้ำต้นไม้ ทั้งที่จริง ๆ แล้วท้องถิ่นหลาย ๆ มีศักยภาพมากพอที่จะจัดทำบริการสาธารณะในท้องถิ่นนั้น ๆ ให้สอดรับกับวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นแต่ละแห่ง
  หนังสือ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย
  โดย : มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ
  จำนวน : 131 หน้า
  .
  "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย" เป็นหนึ่งสือที่ปรับปรุงมาจากงานวิจัยที่มุ่งเน้นในการศึกษาเรื่องของศักยภาพ ความสามารถ ข้อจำกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการ "จัดการทรัพยากรธรรมชาติ" ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งเรื่องดังกล่าวนับเป็นการจัดทำบริการสาธารณะรูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งในรูปแบบของการอนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อให้พื้นที่แห่งนั้น ๆ มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพและสนองตอบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น
  .
  สำหรับเนื้อหาของ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย" แบ่งออกเป็น 2 ตอน ที่ในส่วนแรกจะช่วยฉายให้เห็นภาพของความเป็นมาเป็นไป ความสำคัญจำเป็นและความท้าทายที้เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และเนื้อหาในส่วนต่อมาจะบอกเล่าถึงเรื่องของ "นโยบายสาธารณะ" ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการ ดิน น้ำและป่า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเนื้อหาของ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย" แบ่งเป็นดังนี้
  .
  ตอนที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย
  .
  ตอนที่ 2 นโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายสาธารณะว่าด้วยเรื่องที่ดิน น้ำ และป่าไม้
  .
  "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย" ทำให้เรามองเห็นขอบเขต อำนาจหน้าที่ ปัญหาอุปสรรค ความท้าทาย และความสำคัญจำเป็นในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ซึ่งหลายครั้งก็ยากจะปฏิเสธว่าเรื่องบางเรื่องการอาศัยศักยภาพของท้องถิ่นและคนในท้องที่ก็เป็นเรื่องสำคัญจำเป็น โดยเฉพาะเมื่อเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตของพวกเรา เมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาควรได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการจัดการบ้านของพวกเขาด้วยเช่นกัน

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in