เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน By สำนักงานศาลปกครอง
 • รีวิวเว้ย (1344) หากเริ่มต้นด้วยประโยคคำถามที่ว่า "ศาลใดมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของสังคมไทย" แน่นอนว่า ณ เวลานี้หลายคนคงตอบอย่างพร้อมเพียงกันว่า "ศาลรัฐธรรมนูญ" แต่นอกเหนือไปจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วยังมีอีกศาลหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างความเท่าเทียมและเสมอหน้าระหว่างภาครัฐกับเอกชน (ประชาชน) ซึ่งศาลดังกล่าวได้แก่ "ศาลปกครอง" ศาลที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ตามความในมาตรา 276 และมีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีฐานะเทียบเท่าศาลยุติธรรมและมีอำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษา "คดีปกครอง" ซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนกรณี และข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน วัตถุประสงค์หลักในการทำหน้าที่ของศาลปกครองก็เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ
  หนังสือ : คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน
  โดย : สำนักงานศาลปกครอง 
  จำนวน : 244 หน้า
  .
  "คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน" เป็นหนังสือที่ปรากฏอยู่ในลักษณะของคู่มือที่ทำหน้าทีในการบอกเล่าเรื่องราว ขอบเขตอำนาจ และกลไกการทำหน้าที่ของศาลปกครอง ศาลที่มีความสำคัญในเรื่องของการการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนเมื่อต้องเกิดกรณีพิพาทกันระหว่างรัฐกับประชาชน หรือรัฐในฐานะองค์แห่งอำนาจที่แต่เดิมนั้นอำนาจของรัฐ (กฏ คำสั่ง ระเบียบ ฯลฯ) ยากที่ประชาชนคนธรรมดา หรือกระทั่งภาคเอกชนที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับภาครัฐนั้นจะสามารถตรวจสอบความชอบธรรมทางอำนาจของรัฐได้
  .
  "คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน" ได้ทำหน้าที่ในการรวบรวมเอาเรื่องจำเป็นและต้องรู้สำหรับประชาชนต่อรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน ในการทำหน้าที่และในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยที่เนื้อหาของ "คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน" แบ่งออกเป็นดังนี้
  .
  1) คดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง
  .
  2) เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง
  .
  3) การดำเนินคดีปกครอง
  .
  4) กระบวนการพิจารณาคดีปกครอง
  .
  5) ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
  .
  6) ระบบปรึกษาคดีปกครองออนไลน์
  .
  7) แอปพลิเคชันศาลปกครอง (Admincourt Mobile Application)
  .
  8) ถาม-ตอบ คดีปกครอง 
  .
  9) ภาคผนวก แผนผังกระบวนการในการพิจารณาคดีของศาลปกครอง, แบบฟอร์มต่าง ๆ ของศาลปกครอง และตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มและคำร้องต่อศาลปกครอง
  .
  สำหรับ "คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน" นับเป็นการรวบรวมเรื่องราว เอกสารสำคัญ และฟอร์มที่จำเป็นต่าง ๆ สำหรับประชาชนและภาคเอกชน (กระทั่งรัฐต่อรัฐ) ที่ทำการรวบรวมเอาเอกสารต่าง ๆ มารวมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ง่ายสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาและมีความจำเป็นยิ่งที่จะต้องใช้บริการจากศาลปกครอง สำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการทำหน้าที่ของศาลปกครอง สามารถค้นหาข่าวหรือคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองมาอ่านเพิ่มเติมกันได้ อาทิ คดีแอชตันอโศก (https://so06.tci-thaijo.org/index.php/PolscituJR/article/view/255211) หรือคดีของซาติกาผับ (https://www.thaipbs.or.th/news/content/122366) และยังมีอีกหลายคดีที่ศาลปกครองได้สร้างบรรทัดฐานให้เกิดความยุติธรรมทางสังคมเกิดขึ้น อาทิ คดีด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
  .
  สามารถ Download "คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน" ได้ที่ https://bit.ly/3vDguDp

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in