คุยเล่นจนเป็นเรื่อง: รวมบทสัมภาษณ์ของนักเรียนเขียนเรื่อง 2019 อ่าน-คิด-เขียน

รวมผลงานสารคดีสัมภาษณ์ สืบเนื่องจากรายวิชา “ศิลปะการเขียนร้อยแก้ว” ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562