Cherished Sins : Origin Story w. wunderkammer

เนื้อเรื่องในส่วนของ Origin Story เป็นส่วนหนึ่งของ Cherished Sins ในช่วงปฐมกาล จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด เป็นการกาวเนื้อเรื่องทิ้งไว้ อาจจะนำมาใช้และ/หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้เสมอในอนาคต