Once upon a time Radioactive

วินาทีที่ผ่านไปแล้ว คือ กาลครั้งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว กาลครั้งหนึ่งที่เป็นเพียงเรื่องเล่า อาจจะสนุก อาจจะเศร้า อาจจะตื่นเต้นเร้าใจ อาจจะเป็นเรื่องแต่งขึ้นมา หรืออาจจะเป็นเรื่องจริง แต่นั่นก็มีเพียงคนเล่าเรื่องคนแรกเท่านั้นที่รู้ และฉันคือคนเล่าเรื่องนั้นคนแรก :")

Views