Search #best

12 + 1 ปกหนังสือสวยสุดๆ ประจำปี 2015!

ถึงแม้จะมีคำกล่าวที่ว่า #อย่าตัดสินหนังสือจากปก แต่สุดท้ายแล้วเราก็อดจะชะเง้อชะแง้มองปกก่อนซื้อหนังสือไม่ได้ ปกเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนังสือขายดี และนี่คือปกหนังสือสวย 12 เล่ม จากผสำนัก New York Times