Search #The Resistance

Board Game ไหน คนเยอะเฟร่อ!

จริงๆ จำนวนผู้เล่นที่เหมาะสมที่สุดคือ 4 คน ซึ่งเกมส่วนใหญ่จะแนะนำที่จำนวนนี้ แต่ก็ยังมีเกมประเภทปาร์ตี้เกมที่ยิ่งคนเยอะยิ่งสนุกอยู่ มินิมอร์จะมารวบรวมให้ดูว่า Board Game ที่เล่นกันได้เยอะๆ น่ะ มีเกมอะไรบ้าง