The Articles from Office Man ไอตี๋นักอ่าน

บทความสั้นๆ จากพนักงานกินเงินเดือนที่เขียนขึ้นมาจากการตั้งคำถามมากมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วพิจารณาในคำถามนั้นๆอย่างลึกซึ้งเพื่อให้เข้าใจสิ่งรอบตัวรวมถึงตัวเอง... "จงใช้ความคิดสะกิดใจ และ จงใช้ตัวหนังสือสะกิดคน"

Views