Missing TimeOnce A Moment
100 ในวันแรกเริ่ม
 • " ทุกคนมี 100 คะแนนอยู่ในมือ "

  อาจารย์พูดขึ้น
  ในวันแรกของคาบเรียน

  วันแรกของการเรียน
  เราเปี่ยมไปด้วยความหวัง
  เทอมนี้ก็คง A

  แต่วันสุดท้ายที่เกรดออก
  เรากลับเต็มไปด้วยความประหลาดใจ

  สิ่งที่หวัง กับ สิ่งที่เป็น
  มันไม่ค่อยเป็นสิ่งเดียวกันหรอก

  วันนี้ที่คะแนนเราไม่ดี
  มันคงแก้ไขอะไรไม่ได้

  เราคงต้องรอ
  วันหน้าของคาบเรียน
  เพื่อปรับปรุงตัว

  วันแรกที่เรามี 100 คะแนน
  ก็คงเหมือนกับตัวเราในวันนี้

  " เราเองก็เคยเข้มแข็ง
  เราเองก็เคยมีแต่ความสุข
  เราเอง .... ก็เคยมีความหวัง และ ความฝัน "

  เวลาที่เราข้ามผ่านมา
  หลายเรื่องราวได้กัดเซาะตัวเรา

  วันที่เราเคยยิ้มได้เต็มมุมปาก
  วันนี้อาจจะไม่มีอีกแล้ว

  เราโตขึ้น
  พร้อมกับคะแนนรอยยิ้ม
  ที่ลดลง

  มันจะเป็นไปได้มั้ย ?

  ถ้าเราจะเพิ่มคะแนนที่เรามี
  ให้มันเต็มร้อยอีกครั้ง

  ก็อาจจะเป็นไปได้

  แต่มันคงต้องใช้เวลา
  เหมือนกับที่เราต้องรอเทอมใหม่
  เพื่อที่จะมี 100 คะแนนอีกครั้ง

  มันอาจจะต้องใช้เวลานาน

  แต่ว่าชีวิตน่ะ

  " There is always hope "
  ยังมีความหวังเสมอ

  - 4.6.2017 -

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in