WRONGDESIGN: A SELECTION OF COVER DESIGNS 2002-2020 SALMONBOOKS

ผลงานที่คัดเลือกจากการทำงานกว่า 20 ปีของ wrongdesign หรือ กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล นักออกแบบปกหนังสือผู้ผลิตผลงานมาแล้วหลายร้อยปก กับเรื่องราวและผลงานในวัยแรกเริ่มที่มีทั้งร่องรอยของความผิดพลาด เรื่องเล่าที่ซุกซ่อนอยู่ในกระบวนการคิดงาน การทำงานกับทั้งบรรณาธิการ นักเขียน และการเรียนรู้จากหนังสือมากมายที่เขาได้เผชิญตั้งแต่ปี 2002-2020

ALL POSTS
Views