PRESENTS FROM THE PRESENT คัจฉกุล แก้วเกต

"ภาพวาดเล็กๆ ที่บอกเล่าเรื่องราวใหญ่ๆ ตามสไตล์ ‘คัจฉกุล แก้วเกต’ นักเขียนที่ส่งผลงานเข้าตากรรมการเซเว่นบุ๊คอวอร์ดมาแล้วสองเล่ม ภายในเวลาสองปี"

ALL POSTS
Views