DEAR PORTLAND (พิมพ์ครั้งที่ 2) SALMONBOOKS

บันทึกความทรงจำผ่านรูปถ่ายแบบกระชับถึง ‘พอร์ตแลนด์’ เมืองที่มีสถิติ ‘…มากที่สุด’ อยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นประชากรมีคุณภาพชีวิตมากที่สุด เมืองที่มีพื้นที่สีเขียวมากที่สุด เมืองที่มีระบบจักรยานมากที่สุด เมืองที่มีจำนวนคนใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด และเมืองที่มีอัตราคลับเปลื้องผ้าต่อประชากรมากที่สุดในสหรัฐฯ (...) โดย ‘ธนชาติ ศิริภัทราชัย’ นักเขียนที่มีความยียวนมาก (แต่ไม่) ที่สุดของประเทศไทย

ALL POSTS
Views