แม้เจ็บปวด ขอจงถนอมใจ unjvw

แด่เธอที่รักของฉันเสมอ