เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวอะไรดีwater on mars
Inside Out 2: When We Grow Up, Do We Feel Less Joy?
 •        **minor spoiler alert**


         Remember how Pixar’s "Inside Out" gave us a peek inside Riley’s mind? We watched Joy, Anger, Sadness, Fear, and Disgust navigate her through childhood’s ups and downs. Well, get ready for round two with "Inside Out 2". This time, Riley’s stepping into her teenage years, and things are about to get a lot more complex.

         As the film kicks off, we’re back in the familiar control room of Riley’s mind. Joy is still glowing brightly, ever the optimist, but as Riley tackles high school, new emotions join the scene. Say hello to Anxiety, Embarrassment, Envy, and Ennui (that’s French for boredom, duh). Each of these newcomers brings their own flavor to Riley’s internal landscape, making things interesting.

                                                                                                               isn't embarrassment so cute?

         Anxiety pops up, takes the spotlight, and buzzing with nervous energy as Riley juggles school stress, social dynamics, and looming future plans. Embarrassment, with its mix of humor and vulnerability, captures those classic teenage cringe moments—think awkward encounters and stumbling through interactions with her crush from the hockey team. Envy reflects the insecurities and comparisons Riley faces as she looks at her peers. And then there’s Ennui, bringing a touch of existential boredom and that occasional “what’s the point?” feeling as Riley searches for purpose and passion.


         The interplay of these nine emotions is a masterclass in capturing the emotional rollercoaster of adolescence. Pixar’s vibrant animation and thoughtful storytelling blend humor with heartache, making Riley’s struggles feel incredibly relatable. Joy’s quest to keep everything sunny becomes more challenging as she learns that happiness isn’t just about being on top; it’s about balancing a complex mix of feelings. Plus, she has to deal with raspy Anxiety that somehow manages to take over the control room and wish to "give Riley the best".


         In "Inside Out 2," anxiety plays a significant role as Riley navigates the challenges of adolescence. As she encounters new experiences and pressures, anxiety manifests as a new emotion in her mind, influencing her reactions and decisions. This portrayal of anxiety is both realistic and relatable, highlighting how common and impactful it can be during the teenage years. Initially, Riley seems to achieve what she desires: being cool and fitting into her new social circle, even if it means leaving her best friends behind.

  Me when going on a 2-day vacation with 12 luggages


         As the movie reaches its climax, Riley faces a significant decision that will shape her future. In this critical moment, Joy realizes that true happiness isn’t about avoiding pain or discomfort; it’s about finding resilience and joy even when life gets messy. Anxiety, too, comes to understand its role: moderate anxiety can be a motivator, pushing Riley forward, while excessive anxiety can be detrimental and give you full panic attack mode. This revelation resonates deeply with Riley and with viewers, illustrating the importance of managing anxiety and embracing the complexities of growing up.


         Inside Out 2 isn’t just a sequel—it’s a deep dive into the human condition. It captures the bittersweet transition from innocence to maturity, reminding us that every emotion, no matter how uncomfortable, plays a crucial role in our lives. As we grow, we may not always feel the pure, unfiltered joy of childhood, but we gain a richer, more nuanced emotional tapestry that makes our journey all the more meaningful.


         In the end, the film leaves us with a hopeful message: growing up might mean dealing with more complex emotions, but within that complexity lies a beauty and depth that bring plenty of joy.  Mika

  *header from https://www.deviantart.com/mintmovi3/art/Inside-Out-2-2024-textless-banner-01-1049672659
  *Pictures from Pixar 
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in
feliciaflorez (@feliciaflorez)
การทำงานแบบเรียลไทม์ของฉันกับ Facebook ฉันสร้างรายได้มากกว่า $2,000 ต่อเดือนจากการบำรุงรักษาต่ำ ฉันยังคงได้ยินคนที่โดดเด่นบอกฉันว่าพวกเขาสามารถทำเงินออนไลน์ได้มากเพียงใด ดังนั้นฉันจึงเลือกที่จะค้นคว้าข้อมูลนี้ เมื่อพิจารณาทุกหัวข้อแล้ว ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเปลี่ยนชีวิตฉันอย่างไม่ต้องสงสัย ดูสถิติเพิ่มเติม............www.new.cash67.com