หลอนลากไส้ The Im-mortal: ขบวนการคนหลอกผี ชนุ่น

ว่าด้วยเรื่องคนผี ๆ หรือผีคน ๆ ที่อยากเล่า อยากถก อยากแชร์