คลังข้อมูลบรรณานุกรมนักเขียน-กวีในสายธารวรรณกรรมไทย อ่าน-คิด-เขียน

จัดทำโดย นิสิตภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ ร่วมกับนิสิตคณะอักษรศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา "วิวัฒนาการวรรณกรรมไทย"