เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
อนาคตประเทศไทย 2585 By มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ
 • รีวิวเว้ย (1211) รีวิวเว้ย × สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  "งานชิ้นนี้พยายามที่จะคาดการณ์ทางเลือกในอนาคตเพื่อจะให้ผู้อ่าน ชุุมชน ประชาคมและองค์กรสามารถที่จะบริหารความเสี่ยงในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง โดยการวิเคราะห์และการคาดการณ์เพื่อแสวงหาโอกาสและช่องทางใหม่ๆ ที่ทำให้รู้สึกมีความหวัง มีแรงบันดาลใจ และมีความกล้าที่จะมุ่งเดินหน้าต่อไป ... เป็นการหาแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงในระยะยาวโดยการใช้วิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์การฉายภาพอนาคตหรือการสร้างฉากทัศน์ (Scenarios) และการวิเคราะห์เพื่อหายุทธศาสตร์ที่รับได้หลายสถานการณ์ (Robust strategy) ที่เป็นผลของการศึกษานี้ นอกจากเป็นจุดตั้งต้นที่ดีของการสร้างเวทีเสวนาร่วมกันทั้ง ในระดับองค์กรชุมชนและกลุ่มประชาคมใช้ในการวางแผนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าแล้วยังจะเป็นจุดตั้งต้นของการลดความขัดแย้งในสังคม เพื่อให้เกิดการสื่อสารเป้าหมายร่วมกันบนฐานข้อมูลชุดเดียวกันจะได้เกิดความเข้าใจและการใช้ภาษาที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นให้เล็งเห็นปัญหาเดียวกันและในที่สุดก็อาจจะเกิดฉันทามติในประเด็นต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เริ่มจากประเด็นที่เห็นด้วยกันมากที่สุดก่อนแล้วจึงขยายไปในประเด็นที่มีความขัดแย้งสูง"
  หนังสือ : อนาคตประเทศไทย 2585
  โดย : มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ
  จำนวน : 200 หน้า

  "อนาคตประเทศไทย 2585" หนึ่งในชุดหนังสือของโครงการ "คนไทย 4.0" ที่เนื้อหาของหนังสือว่าด้วยเรื่องของการคาดการณ์ทางเลือกของประเทศไทยในอนาคตทั้งเรื่องของการศึกษาและทบทวนความเสี่ยงที่ผ่านมาของประเทศไทย การศึกษาสถานการณ์ของประเทศในยุคปัจจุบัน และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบเวลาที่ผ่าน อีกทั้ง "อนาคตประเทศไทย 2585" ยังได้นำเสนอและคาดการณ์แนวโน้มของประเทศไทยในอนาคต

  สำหรับเนื้อหาของ "อนาคตประเทศไทย 2585" แบ่งออกเป็น 7 บทดังต่อไปนี้

  บทที่ 1 ประเทศไทยในกระแสความเสี่ยง

  บทที่ 2 ประเทศไทยวันนี้

  บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทย

  บทที่ 4 การกวาดสัญญาณในประเทศไทย

  บทที่ 5 การกวาดสัญญาณระดับนานาชาติ

  บทที่ 6 ฉากทัศน์ในอนาคต

  บทที่ 7 บทส่งท้าย

  เมื่ออ่าน "อนาคตประเทศไทย 2585" จบลง เราจะพบว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญความเสี่ยง ความท้าทาย และความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะเมื่อเกิดการระบาดขึ้นของ COVID-19 ซึ่งหนังสือ "อนาคตประเทศไทย 2585" แสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่มีแต่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบและทวีความแปลงประหลาดในเรื่องของความท้าทายต่าง ๆ แน่นอนว่าการคาดการณ์อนาคตประเทศไทย 2585 อาจจะไม่ได้ถูกต้องแม่นย้ำเพราะสิ่งเหล่านี้คือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น หากแต่ "อนาคตประเทศไทย 2585" ช่วยให้เราเห็นภาพและเตรียมพร้อมในการรับมือโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของไทย

  สามารถโหลดเอกสารได้ที่ https://www.khonthai4-0.net/content_detail.php?id=310

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in