Interesting HR development from Big three Companycheque231
INTERESTING HR DEVELOPMENT in the Three BIG companies

 • “To win the marketplace, you must first win the workplace.”                                                                                                              

                                                                                -Doug Conant

  INTRO


        จากข่าวที่ประเทศไทยทุ่มงบประมาณการพัฒนาประเทศให้กับกระทรวงศึกษาธิการมากที่สุด
  เป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่ารากฐานการพัฒนาชาติมาจากการพัฒนาคน และไม่เพียงแต่ระดับภาครัฐเท่านั้นที่เห็นความสำคัญ ระดับหน่วยงานเอกชน องค์กรต่าง ๆ ก็เห็นถึงความจำเป็นของการพัฒนาบุคลากรของตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า ขณะเดียวกันประเทศจะเดินหน้าได้ก็ต้องอาศัยประชาชนเป็นฟันเฟืองสำคัญเช่นกัน


         หากประชากรในประเทศเปรียบได้กับพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงาน กระทรวงศึกษาฯ ก็คงเป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กร ที่ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาคน และเมื่อกล่าวถึงบริษัทที่มีชื่อเสียงและ
  มีระบบการบริหารงานที่ดีจนหลาย ๆ คนยกให้เป็นบริษัทที่อยากร่วมงานด้วย เชื่อว่าบริษัท TOYOTA  ปตท. และ Tesco Lotus น่าจะอยู่อันดับต้น ๆ ในดวงใจอย่างแน่นอน 

        ผู้เขียนก็เป็นคนหนึ่งที่เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัททั้งสามข้างต้น และเกิดความสนใจที่จะศึกษาว่าบริษัทนั้นมีแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างไร เผื่อว่าในอนาคตเมื่อต้องเลือกลู่ทางทำมาหากิน ผู้เขียนจะได้มีข้อมูลสำหรับใช้ตัดสินใจเข้าทำงานกับบริษัท
  ซึ่งปัจจัยแรก ๆ ที่ผู้เขียนจะเลือก คือ โอกาสในการพัฒนาตนเอง นั่นเอง
    

       1. วัฒนธรรมองค์กร พรจาก TOYOTA  มนุษย์สร้างรถยนต์ 
  ทุกสิ่งจะไม่สามารถเริ่มต้นได้จนกว่าเราจะพัฒนาคนของเรา
                                                                 
                                                                              อิจิโตโยดะ
   
         มาเริ่มกันที่องค์กรแรกกันเลยค่ะ  

        โตโยต้ามีวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้ร่วมกันทั่วโลกเรียกว่า TOYOTA  WAY ซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวคิด Training within Industry (TWI) จากการที่เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ในโรงงาน และ  TOYOTA  WAY  ก็ได้กลายเป็นรากฐานการทำงานที่สามารถนำมาประยุกต์ ใช้ให้เหมาะสมกับทุกประเภทธุรกิจของบริษัทในเครือโตโยต้า

     Toyota Way    มีองค์ประกอบหลัก 2 ประการ คือ

   1) Continuous Improvement  
          การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                                             

  มีหลักการ 3 ประการ ได้แก่                                                        
                                                                                              
  • Challenge                                                                          
  • Kaizen (ไคเซ็น)                                                                 
  • Genchi Genbutsu (เกนจิ เกนบุสซึ)                     


  2) Respect for People 
  การยอมรับฟังและเคารพซึ่งกันและกัน

  • อยู่บนพื้นฐานที่ว่า "ทุกคนเท่าเทียมกัน"
  • สร้างความเข้าใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
  •  เน้นการทำงานเป็น "ทีมเวิร์ค"
  • แบ่งปันประสบการณ์ และต่อยอด 
  • พัฒนาขีดความสามารถของแต่ละบุคคลสูงสุด

           กล่าวได้ว่า โตโยต้าให้ความสำคัญกับการพัฒนาความคิด และการทำงานร่วมกัน โดยเชื่อว่า
  สิ่งต่าง ๆ สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่องตามหลักการ Kaizen และมีการเรียนรู้ เห็นถึงปัญหาหรือกระบวนการผ่านการศึกษาจากสถานที่จริง เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้นั้นเป็นจริง ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่า Genchi Genbutsu 

         มากไปกว่านั้นโตโยต้าได้ก่อตั้ง  Toyota Academy Thailand  ที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้แก่พนักงาน พัฒนาคนให้มีคุณภาพ และทำให้การบริหารงานแบบ Toyota เป็นภาษาสากลที่เข้าใจตรงกัน 


    "เราเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลของเราคือกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของบริษัท” 
                                                                     สุรพงษ์ ตินนังวัฒนะ                                                                   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมการผลิต กลุ่มงานบริหาร

   

 • 2. Training and Development ROAD MAP

      "การที่จะประสบความสำเร็จในองค์กรแต่ละแห่งได้ ควรจะต้องมีความรู้เฉพาะองค์กรนั้นอย่างเหมาะสม"
                                                                                                       PTT HR

  มาต่อกันที่บริษัท PTT Group หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ "ปตท." 

  ปตท.มีแนวคิดการพัฒนาบุคลากรว่า 
    
    Trianing = Training Road Map (เส้นทางความสำเร็จของการฝึกอบรม)

        Training Road Map เป็นส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบแบบแผน โดยระบุว่าบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง แต่ละวิชาชีพ จะต้องหรือควรจะได้รับการพัฒนาและ
  ฝึกอบรมเรื่องอะไรบ้าง และแต่ละเรื่องควรจะไดร้ับการฝึกอบรมเมื่อไหร ่ 

          นอกจากนั้น ยังเป็น แนวทางในการฝึกอบรมและพัฒนาให้คนทำงานมีความรู้ความสามารถมาก เพียงพอที่จะทำงานได้ ทำงานดีขึ้นและเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นไป  

  Training Road Map มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

  •  Training&Development Need
          การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา      


  •      Development program or Training Course
           การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนา  •      Individual Development Plan
           การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

  •      Implementation and Follow up
          การดำเนินงานและติดตามผล

          มากไปกว่านั้น ปตท.ยังได้ดำเนินโครงการ PTT Training Center ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้เป็นศูนย์ Training และห้องพักสำหรับพนักงานที่มาอบรม

          กล่าวได้ว่า ปตท. ได้วางแนวทางที่ช่วยให้องค์กรบริหารจัดการฝึกอบรมให้บุคลากรได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งพนักงานก็จะได้ทราบว่าตัวเองต้องมีความรู้ความสามารถอะไรบ้าง เรื่องไหนที่ตนเองเก่งแล้ว เรื่องไหนที่ตนเองต้องพัฒนาเพิ่ม ทั้งนี้ เมื่อบุคลากรขององค์กรมีคุณภาพก็จะนำพาให้ปตท. ก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งใจไว้ว่าจะเป็น "Thai Premier Multinational Energy Company"*** ได้อย่างเต็มภาคภูมิ  ***Thai Premier Multinational Energy Company คือ บริษัทพลังงานข้ามชาติ ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
 • 3. Learning Dollars (โปรแกรมเทรนนิ่งสำหรับพนักงานยุค 4.0)


  "ที่นี่ให้ความสำคัญการพัฒนาศักยภาพ และต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่แรงงานในประเทศ 
  โดยเรามีความเชื่อว่าความรู้ไม่หยุดที่ห้องเรียน แต่ต้องเป็น Live Long Learning"
                                                                  อรกานดา อรรถวิภัชน์ 
                                                         ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

      มาถึงบริษัทสุดท้ายแล้วค่ะ นั่นคือ  Tesco Lotus นั่นเอง


     Tesco Lotus มีโครงการหนึ่งที่น่าสนใจมาก ๆ เลยก็คือ โครงการ Learning Dollars  ที่กำลังเป็น topic อยู่ตอนนี้


     Learning Dollars เป็นโปรแกรมการพัฒนาบุคคลที่โลตัสจัดทำขึ้น โดยให้พนักงานสามารถเลือก
  เรียนรู้ได้ตามความสนใจ กล่าวคือ พนักงานสามารถเลือกวิชาเรียนของตนเองตามความสนใจเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่ ไม่ใช่เพียงการจำกัดคอร์สเรียนเหมือนในอดีตที่มีการวางหลักสูตรมาแล้ว  


  การคิดค้นโปรแกรม "Learning Dollars" เพื่อตอบโจทย์แรงงานยุค 4.0 เน้นใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่


  Personalisation การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคล 

  Ownership การรู้สึกได้เป็นเจ้าของการเรียนรู้

  Flexibility มีความยืดหยุ่น มีการปรับตัวได้ดี


          มากไปกว่านั้น องค์กรได้ให้วงเงินที่เป็นเงินดอลลาร์แก่พนักงานสำหรับนำไปใช้เป็นค่าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ให้เหมือนเป็นการช้อปปิ้งซึ่งตรงกับธุรกิจของ Tesco Lotus นั่นเอง

  หลักสูตร
         หลักสูตรที่เปิดให้สมัครมีความหลากหลายตั้งแต่ Micro MBA ที่ใช้เวลาเรียน 2 ปี และหลักสูตรอื่นๆ ที่สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบ classroom learning และ e-learning


  อย่างไรก็ตาม โปรแกรมนี้ได้เริ่มทำมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว แต่เป็นการคิดค้นและดำเนินการแค่ที่ไทยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ซึ่งทางบริษัทแม่ที่ประเทศอังกฤษก็ได้ให้ความสนใจและมีแผนที่จะนำ Learning Dollars ไปประยุกต์ใช้กับพนักงานกว่า 3 แสนคนที่ประเทศอังกฤษ
          
      

 • combination of HR in Thailand 4.0


           จากการศึกษาแนวคิดของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้ง 3 ในประเทศไทย ทำให้ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจและสามารถรวบรวมแนวทางที่สำคัญสำหรับการพัฒนาบุคคลในองค์กรเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 ค่ะ


  แนวทางในการพัฒนาบุคคลขององค์กรในยุคประเทศไทย 4.0 มีองค์ประกอบที่สำคัญ  ดังนี้


  • Personalisation
                 คอร์สหรือหลักสูตรฝึกอบรมต้องตอบสนองความสนใจและความต้องการรายบุคคล เนื่องจากทุกคนมีความถนัดและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน การพัฒนาเป็นรายบุคคลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยต่อยอดความรู้และเพิ่มพูนทักษะเดิมที่มีอยู่ของแต่ละคนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นการได้เลือกเรียนในสิ่งที่สนใจ ทำให้พนักงานรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของการเรียนรู้และส่งผลให้เห็นความสำคัญของบทเรียนรวมทั้งตั้งใจเรียนรู้มากขึ้น

  •  Continuous Improvement 
            การพัฒนาบุคคลขององค์กรต้องอยู่บนฐานคิดของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เหมือนกับที่โตโยต้าทุ่มเทความพยายามปรับปรุงและพัฒนางานด้วยความคิดที่ไม่เคยพอใจกับสภาพในปัจจุบันและแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าอยู่ตลอดเวลา 


  •  Team Work
            สิ่งสำคัญที่จะนำพาให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต้องอาศัย "ทีมเวิร์ค" ที่เข้มแข็ง พนักงานทุกคนเป็นกำลังเล็ก ๆ ทีี่จะต้องทำงานร่วมกัน องค์กรจึงควรกระตุ้นและสนับสนุน รวมทั้งสร้างโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าด้านการทำงานและด้านความสัมพันธ์กับทีมควบคู่กันไป การพัฒนาทั้งสองด้านข้างต้นจะส่งเสริมให้พลังของทีมเข้มแข็งและทำให้ได้ผลงานออกมาอย่างดีที่สุด  ก็ 

  • systematic thinking
          องค์กรควรกำหนดให้การพัฒนาบุคคลเป็นเรื่องสำคัญควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยวางแผนการพัฒนาบุคคลอย่างเป็นระบบและมีแบบแผนที่ชัดเจน เช่น วางแผนหลักสูตรพัฒนาตนเองสำหรับบุคลากรเฉพาะกลุ่ม โดยระบุว่าบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง แต่ละภาคส่วน ต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่องอะไรบ้าง แต่ละเรื่องใช้เวลานานเท่าไหร่ และต้องฝีกเมื่อใด


          สิ่งที่ผู้เขียนอาจจะบอกเพิ่มเติมก็คือ 3 บริษัทที่หยิบยกมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรขนาดใหญ่ภายในประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ ยังมีบริษัทต่างประเทศที่มีการพัฒนาบุคคลที่น่าสนใจและเรามักจะได้ยินข่าวอยู่เสมอ นั่นคือ ถึงการให้ความสำคัญกับพนักงานด้วยการสร้างบรรยากาศของการทำงานที่ผ่อนคลายและสนุกสนานเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของบริษัท Google ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาบุคคลในองค์กรมีความสำคัญอย่างมากและจำเป็นที่จะต้องปรับให้สอดคล้องกับคนทำงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม


          ก่อนจากกัน ขอทิ้งท้าย quote นี้ให้กับใครก็ตามที่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นหัวหน้างานค่ะ  “A person who feels appreciated will always do more than what is expected.”
                                                                                 -Unknown


  อ้างอิง:
  http://bangkokplanner.co.th/index.php/th/reclo/iuvu248337/274.html
  http://www.pttplc.com/th/career/sustainable-human-resource-management/pages/sustainable-human-resource-management.aspx
  http://www.softbankthai.com/Article/Detail/904/TOYOTA-WAY
  http://www.tdem.toyota-asia.com/th/career-hrd.html
  http://www.tlt.co.th/about/toyota_way
  https://brandinside.asia/tesco-lotus-learning-dollars/
  https://risepeople.com/blog/10-inspiring-quotes-for-hr-professionals/

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in