Game Theory 101 - Wiliam Spaniel ไอตี๋นักอ่าน

ทฤษฏีเกม จากหนังสือ GAME THEORY 101 ของ William Spaniel เพื่อเป็นความรู้ไว้คิดเล่นๆในชีวิตประจำวัน

ALL POSTS
Views