I am here Australia มาทำอะไรวะ findingtheocean

ประสบการณ์ชีวิในออสเตรเลียที่อยากเขียน อยากระบาย อยากชวนมานั่งเม้าเพราะบางทีมันเหงาเหลือเกิน และยังสับสนอยู่ทุกวันว่ามาทำอะไรวะเนี้ย

Views