Critical Society by Jack ok Kiattisak Wongliang

วิพากษ์สังคมที่เป็นอยู่ เข้าใจปัจจุบัน มองมุมกลับปรับมุมมอง ไม่มีอะไรขาว-ดำ เพราะโลกไม่ใช่แค่ให้ใครมาตัดสิน จงใช้ความคิดมองโลกแล้วคุณจะค้นพบสิ่งใหม่ๆ