เ รื่ อ ง นี้ เ ค ย ผ่ า น ม าkoontida03
คุณนั้นหนึ่งในฤทัย


 • โ อ้  ยอดดวงใจ  อย่าหายหน้าหนีไปจากพี่เลย

  ไ ด้ โ ป ร ด รั บ ฟั ง คำ พู ด ว า จ า ที่ พี่ ลื ม ห ล ง


  จะโกรธจะเคืองด้วยเหตุผลใด

  ขอตัวเจ้าอย่าได้ห่างไกล

  ตัวพี่นั้นพร้อมยอมทั้งใจ
  แม้หัวใจพี่นั้นแทบร้าวราน

  แ ต่ ข อ รั ก มั่ น ใ น   ฤ  ทั  ย

  ให้วันวานของเราสองคน
  ได้เดินหน้าจับมือกันไป

  . . .


  -- ไ ม่ ห น่ า ย ห นี --

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in