เ รื่ อ ง นี้ ไ ด้ ผ่ า น ต าkoontida03
นาทีที่ติดตรึง

 • ส บ ต า กั บ คุ ณ ใ ห้ น า น

  ติ ด ต รึ ง น า ที นี้ เ อ า ไ ว้


  ทั้ ง ห ม ด  " ความรัก "  ที่ มี

  วันวานผ่านคืนพ้นตลอดจนนิ รั น ด ร์  ไ ม่ เ ป็ น ไ ร

  {                             }

   ไ ม่ ต้ อ ง ร้ อ ง
  ค่อยๆเกลี่ยหยดน้ำตาที่มันไหลริน


  แค่เพียงได้จับมือจากคุณสักครา


  ไ ด้ เ อ่ ย คำ ร่ำ ล า ที่ ก ลั่ น ข้ า ง ใ น


  ก่  อ  น  ที่  ส  อ  ง  เ  ร  า  จ  ะ  ต้  อ  ง  ไ  ก  ล  จ  า  ก  มื  อ  คู่  นี้

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in