เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม By โสภารัตน์ จารุสมบัติ
 • รีวิวเว้ย (1452) "หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการนำเสนอในมุมมองของการบริหารรัฐกิจเพื่อให้เห็นถึงกรอบแนวคิด และพัฒนาการที่ปรากฏทั้งในเชิงวิชาการและตัวอย่างบางกรณีทั้งของไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่สนใจด้านนโยบายสาธารณะและสิ่งแวดล้อม" (น. คำนำ) โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่โลกของเรากำลังเดินทางเข้าสู่ยุคสมัยที่ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณมาก การเพิ่มขึ้นของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การเพิ่มขึ้นของน้ำในมหาสมุทรและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลก สิ่งเหล่านี้นับเป็นปัญหาสำคัญยิ่งของโลกในยุคปัจจุบัน ปัญหาที่ท้าทายการรับมือ เนื่องด้วยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ข้ามขอบเขตและพรมแดนของรัฐชาติ การดำเนินการแก้ไขจัดการจึงเป็นสิ่งยุ่งยากและท้าทาย อีกทั้งในปัจจุบันใครหลายคนยังคงมีทัศนคติที่ไม่เชื่อในเรื่องที่ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ และยังมีคนบางกลุ่มเชื่ออย่างสนิทใจว่าโลกร้อนเป็นเรื่องขำขันที่เอาไว้พูดกันของเหล่านักวิทยาศาสตร์และนักสิ่งแวดล้อม
  หนังสือ : นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
  โดย : โสภารัตน์ จารุสมบัติ
  จำนวน : 354 หน้า
  .
  "นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม" หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของสิ่งที่เรียกว่า "นโยบายสาธารณะ" ที่เชื่อมโยงเข้ากับประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ใครหลายคนเคยมองผ่านกระทั่งในหนหลังปัญหาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นเรื่องสำคัญที่ท้าทายทุกประเทศในโลก ซึ่งประเทศไทยเองก็กำลังเผชิญปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอยู่อย่างต่อเนื่อง และยังไม่แน่ใจว่าทางออกของปัญหาดังกล่าวจะอยู่ตรงจุดใด
  .
  "นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม" นำเสนอเรื่องราวของการจัดการนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนแรกอย่างการแนะนำและพาไปทำความเข้าใจว่าอะไรคือนโยบายสาธารณะ และมาเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร และบอกเล่าไปกระทั่งถึงเรื่องของ "ความท้าทาย" ของประเด็นนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล โดยเนื้อหาของ "นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม" มีการจัดวางการนำเสนอออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
  .
  ส่วนที่ 1 ฐานคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื่องของการนำเสนอพืเนฐานของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายสาธาณะด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งของนอยาม แนวคิด ปัญหาเฉพาะและหลักการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
  .
  ส่วนที่ 2 กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื่องของกระบวนนโยบายในการดำเนินงานนโยบายสาธาณะด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในบริบทของสังคมไทยและในบริบทสากล อีกทั้งยังบอกเล่าเรื่องของการเมืองในการกำหนด ออกแบบและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
  .
  ส่วนที่ 3 พัฒนาการและนวัตกรรมนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื่องของความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมเชิงนโนบายที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมในระดับของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
  .
  ส่วนที่ 4 เครื่องมือทางนโยบายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื่องของการนำเสนอเครื่องมือทางนโยบายที่น่าสนใจและเหมาะสมต่อการขับเคลื่อนประเด็นเรื่องของนโยบายวาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอมุมมองและตัวอย่างของเครื่องมือทางนโนบายรูปแบบต่าง ๆ ให้เห็นเป็นที่ปรากฏใจทางปฏิบัติ
  .
  ส่วนที่ 5 อนาคตของนโยบายสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื่องของความท้าทายของนโนบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงและพลวัต ผ่านทั้งช่วงเวลา ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงในบริบทขอบไทยและในระดับโลก ที่ทั้งหมดล้วนส่งผลโดยตรงต่อการออกแบบนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และรวมไปถึงการติตามและประเมินความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
  .
  "นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม" ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นเรื่องสำคัญอย่างน้อย 2 ประการ สำหรับสิ่งที่เรียกว่านโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม ประการแรก คือ เรื่องของความสำคัญและจำเป็นยิ่งของการจัดทำ ดำเนินการและขับเคลื่อนสิ่งที่เรียกว่านโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับช่วงเงลาปัจจุบันที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สำคัญและท้าทายการดำเนินงานของรัฐทั้งภายมนเขตแดนและนอกเหนือจากเขตแดนของรัฐชาติ ประการต่อมา คือ การที่ "นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม" ฉายให้เห็นถึงความสลับซับซ้อน ความท้าทายและความยากลำบากในการดำเนินงานในเรื่องของนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม ในฐานะของผู้อ่านอาจจะเรียกได้ว่า "นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม" ช่วยให้เราเห็นภาพของนโยบานสาธาณะด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและจำเป็นยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน ไม่ต่างไปกับการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันที่กำลังดำเนินไปดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน หากแต่ "นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม" ช่วยให้เรามองเห็นหนทางของการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ผ่านกลไกทั้งในภาคของกิจกรรมและมนด้านของการขับเคลื่อนนโยบาย

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in