phraeread หลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจจากเมืองที่ไม่ค่อยเป็นที่สนใจ ร้อยเรียงมาให้ได้อ่านและรู้จัก 'เมืองแพร่' มากยิ่งขึ้น