minazukac A person who enjoys listening to music :)