die Milch เรื่องราวบางอย่างมีคุณค่าเกินจะถูกเวลาทำให้เลือนหายไป การบันทึกมันไว้เป็นหนทางหนึ่งในการรักษาความทรงจำของเรา