chataya.lily คนชอบเขียนที่ไม่รู้ว่าชีวิตนี้ต้องการอะไร ล่าสุดกำลังหางานใหม่ เลยขอสร้างผลงานเก็บไว้ให้ทุกคนช่วยกันดู