12 Days to my Health Check Narin Gop Yenthanakorn

มีเวลา 10 วันก่อนไปตรวจสุขภาพ เรารู้เราทำอะไรได้ไม่มากแต่เราไม่อยากให้ผลมันออกมาแย่เรารับไม่ได้ ก็ขอเล่าเรื่องราว 12 วันก่อนตรวจว่าเราทำอะไรไปบ้าง แบบ Day By Day

Views