แด่การพบเจอ... แด่ความสุขของเธอ... แด่ใครคนนึง... PhilienK

Happiness is an attitude