The Kurt's Coffin FalseSurtr

‘โลงศพของเคิร์ท ตั้งอยู่ปีกขวา เดินไปจนสุดทาง ปัจจุบันจัดเป็นนิทรรศการให้เข้าชมและนั่งปรับทุกข์ปรับสุขตามอัธยาศัย เปิดทำการทุกวัน ทุกนาที —เพื่อมอบสุขแก่คุณ และมอบชีวิตชีวาแก่เขา’ โอเปอเรเตอร์โปรยไรเสียงลงจากลำโพงโถงทาง

ALL POSTS
Views