#สุขไปวันวัน ตานุ เอ็นเตอร์เทน

ใช้ชีวิตอย่างไร ให้ สุขอยู่ได้ ทุกวัน หรือแค่สุข ไปวันวัน . หลังแนวคิดนี้ มาจากหลัก #ปรัชญาอิคิไก ของญี่ปุ่น นั่นคือ ทำ เพียง แค่ 4 อย่าง 1. ทำสิ่งที่รัก - สิ่งที่รักนั้นมีหลายอย่าง แต่ให้เลือก ทำ 2 อย่าง . 1.1 ทำตามความปรารถนา (เพื่อความสบายใจ) . 1.2 ทำเพื่ออุดมการณ์ (เพื่อสังคม และส่วนรวม) . . 2. ทำสิ่งที่ถนัด . พัฒนา ความเชี่ยวชาญ และทักษะใหม่ๆ . พัฒนา สิ่งใหม่ หรือคุณค่าใหม่ๆ . . 3. ทำสิ่งที่โลกต้องการ . คุณค่าของสังคม . . 4. ทำสิ่งที่มีผลตอบแทนเหมาะสม . สามารถหาเลี้ยงชีพได้

Views