MovieTony Memento
Midsommar เชิงศาสนา
 • ชื่อของคริสเตียน และ มาย่า (พระแม่มาเรีย) 

  - มาย่า หรือมาเรีย (ชุมชน ฮาร์กา) (สวีเดน) เปนเหมือนตัวแทนฝั่งคาทอลิค (เพราะสวีเดนจะนับถือนิกายคาทอลิคเยอะที่สุด รองลงมาเปนศาสนาอิสลาม) 

  1. สังเกตุว่ากลุ่มฮาร์กา จะเน้นเรื่องพิธีกรรมมาก มีพิธีการในเรื่องเต็มไปหมด 
  2. มีการนับถือ Queen (May Queen) เหมือนดั่งเช่นที่ให้ความสำคัญกับพระแม่มารีย์มากๆ 
  3. มีแนวคิดแบบรวมอำนาจ 'Centralization' (เหมือนนิกายคาทอลิคที่ ที่มีประมุของค์เดียวกันคือโป๊ป)สวีเดนมีระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตย ประชาธิปไตยทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คล้ายๆประเทศไทย) ดั่งในเรื่องจะเห็นการปกครองของกลุ่มนี้จะเป็นในลักษณะของมีหัวหน้ากลุ่ม (Ziv) เป็นคนนำและจัดการพิธีการต่างๆ

  แต่การปกครองของสวีเดนเป็นแบบระบบสภาเดี่ยว (ประเทศที่ใช้ระบบสภาเดียวส่วนใหญ่จะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือเป็นรัฐที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันจึงไม่จำเป็นจะต้องมีสภาสูงเหมือนประเทศไทยเรา) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดสิ้น 349 คน มาจากการเลือกตั้งทุกๆ 4 ปี โดยสมาชิกเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีมาบริหารประเทศ) 

  4. คาทอลิกมีแนวคิด "แดนชำระ" หรือไฟชำระ เป็นที่เชื่อกันว่าดวงวิญญาณที่ตายขณะได้รับการปลดปล่อยจะได้ไปสวรรค์ เหมือนตอนที่สองผู้อาวุโสปลดปล่อยสละชีวิต และตอนเผาชีวิตทั้ง9 ตอนบูชายัญ
  5. คาทอลิกให้เกียรติรูปปั้นพระ - สังเกตุไม้กางเขนของคาทอลิกจะมีรูปพระเยซูอยู่ด้วย

  - คริสเตียน (อเมริกัน) เปนเหมือนตัวแทนฝั่งอเมริกา ที่นับถือนิกายโปรแตสแตนท์มากที่สุด 

  1. ไม่เน้นพิธีกรรม เหนพิธีกรรมต่างๆในเรื่องเปนสิ่งแปลกประหลาด 
  2. ไม่ให้ความสำคัญเรื่องพระแม่มารีย์ เพราะเชื่อว่า พระแม่มารีย์ให้กำเนิด 'ลูกของพระเจ้า' ไม่ใช่ ให้ 'กำเนิดพระเจ้า' 
  3. มีแนวคิดแบบกระจายอำนาจ 'Decentralization' (อเมริกาปกครองแบบประชาธิปไตย) มีสองสภา สภาสูง (ส.ว.) และสภาล่าง (ส.ส.)  เพื่อมาตรวจสอบและถ่วงดุลกัน (ถ่ายโอนอำนาจ Devolution)
  4. เรื่อง 'แดนชำระและไฟชำระ' ความเชื่อนี้ โปรแตสเตนท์ก็รับไม่ได้อีกเช่นกัน เพราะ โปรแตสเตน์เชื่อว่า พระเยซูไถ่สำเร็จทุกอย่างแล้ว ไม่ต้องไปชำรงชำระบาปอะไรอีก
  5. ไม่นับถือและไม่มีรูปปั้น - สังเกตุว่าจะมีแต่กางเขนเปล่าๆ
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in