Appreciate The Rainbowstamppvindy
ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
  •           ในปัจจุบันประชาคมโลกมีการเปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายทางเพศมากกว่าในอดีตเดือนมิถุนายนของทุกปีได้รับการกำหนดให้เป็น ‘เดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ’ รวมไปถึงการเดินขบวนแห่เพื่อเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายพื้นที่ที่มีภาพลักษณ์ที่แสดงถึงความเสรีและเปิดกว้างให้กับทุกเพศ หรือเรียกได้ว่าสวรรค์แห่งความหลากหลายเลยทีเดียว แต่ในทางกลับกันกลับไม่มีกฎหมายรองรับและคุ้มครองและยังมีผู้คนส่วนมากที่มีแนวคิดที่ว่าความหลากหลายทางเพศขัดต่อ วัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวไทย

    สังคมไทยและแบบเรียนหลายเล่มมักใช้คำว่า ‘เบี่ยงเบนทางเพศ’ ในการเรียกคนที่ไม่ปฏิบัติตามแบบแผนหรือบทบาททางเพศที่สังคมได้กำหนดไว้การขาดการศึกษาและความเข้าใจถึงความแตกต่างของสิทธิของผู้อื่นเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่หยั่งลึกทำให้ประชาชนไม่ได้รับการปลูกฝังให้เข้าใจและเคารพสิทธิของผู้อื่นเท่าที่ควรการแสดงออกหรือเปิดเผยเพศสภาพในที่สาธารณะถือเป็นปัญหาหลักของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเนื่องจากผลลัพธ์ที่ตามมาอาจก่อให้เกิดการดูถูก เหยียดหยาม ละเมิด และลิดรอนสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงจะได้รับ

    หนึ่งในสถาบันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเปิดเผยเพศวิถีมากที่สุดคือ สถาบันครอบครัว บางครอบครัวยอมรับการมีอยู่ของเพศทางเลือกตราบใดที่ลูกหรือสมาชิกในครอบครัวของตนไม่เป็น บางครอบครัวปิดกั้นและไม่ยอมรับโดยสิ้นเชิง หลายคนมองว่าการปฏิเสธที่จะเป็นเพศชายหรือหญิงนั้นผิดธรรมชาติเพราะไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้ โดยไม่นึกย้อนกลับไปว่าคู่รักชายหญิงหลายคู่ก็เลือกที่จะไม่มีลูกสืบสกุลเช่นเดียวกันแต่กลับไม่ได้ถูกตีตราว่าผิดธรรมชาติแต่อย่างใด จุดมุ่งหมายสูงสุดในการรณรงค์และเรียกร้องสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเคลื่อนไหวในสังคมหรือทางกฎหมายคือ ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ไม่แปลกแยก และเป็นเรื่องปกติในสังคม

    พื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมคือการเคารพและให้เกียรติความแตกต่างของผู้อื่น แรงขับเคลื่อนที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทัศนคติของสังคมไทยที่มีต่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝังเยาวชน หรือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ได้ผลอย่างแท้จริงต้องได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน และได้แต่หวังว่าจะมีสักวันที่มนุษย์ทุกคนได้รับการปฏิบัติและสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีมาตั้งแต่เกิดอย่างเท่าเทียม

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in