what am I reading?timetorest
เล่มที่ 18 ที่ใดมีความเศร้า
 • เรื่องที่ 18 ที่ใดมีความเศร้า
  ผู้เขียน: Oscar Wilde
  ผู้แปล: รติพร ชัยปิยะพร
  สำนักพิมพ์: พารากราฟ
  จำนวนหน้า: 160 หน้า ปกอ่อน
  พิมพ์ครั้งที่ 2 - มีนาคม 2562
  ISBN: 9786164854567
  ที่ใดมีความเศร้า ค่อนข้างอ่านยากเลยนะสำหรับเราแต่มีเชิงอรรถท้ายเล่มช่วยให้เข้าใจ เราสามารถแสร้งมีความสุขได้ทั้งที่ในใจเราอาจทุกข์มากๆ แต่ความเศร้าก็มีแค่ความเศร้า หรือบางทีความเศร้ามันเด่นชัดจนเรามองความสุขไม่เห๋็นเลยก็ได้
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in