Kru Meay's life diary☻Sunkamol Chomsinsab
การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เด็กแวดล้อมด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
 •      ตอนเช้าได้พูดย้ำถึงเรื่อง ตัวละครหลัก (Character) และฉากสำคัญต่าง ๆ ในเรื่อง
        และให้เด็ก ๆ วาดรูปสีเทียนและติดขา แขน ท้อง และหางให้แมว

       ในตอนเย็น ฉันและคุณครูทั้ง 3 ท่านได้คุยกันเรื่อง "การคัดเลือกและจัดมุมหนังสือให้เข้ากับการจัดหน่วยการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน" โดยหนังสือที่ได้ขึ้นโชว์ปกจะเป็นหนังสือที่หยิบยกขึ้นมาสอน คือ เรื่อง "แมว 11 ตัวกับยักษ์อุฮิอะฮะ" 

       และหนังสือที่ได้ขึ้นโชว์ปกอีก 16 เล่มจะเกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มหลัก เช่น หนังสือเล่มนั้นมีตัวละครหลักเป็นแมว หรือยักษ์ เป็นต้น
       จัดมุมหนังสือโดยจัดให้มีมุมหนังสือซึ่งมีวรรณกรรมสำหรับเด็กอย่างน้อย 10 เท่าของจำนวนเด็ก มีการเปลี่ยนแปลงหนังสือที่จัดแสดงไว้ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้


  บรรณานุกรม
  ดร.นฤมล เนียมหอม.  (2559).  การจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน.  สืบค้นเมื่อ 24 มิถุนายน 2562, จาก http://www.nareumon.com/index.phpoption=com_content&task=view&id=65&Itemid=46


Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in