HomeworkBovy Duv'ey
Agenda setting
  •           Agenda Setting คือการที่สื่อมวลชนเลือกเน้นประเด็นสำคัญของหัวข้อ (Topic) หรือปัญหา (Issue) ในการรายงานข่าวสาร อาจกล่าวได้ว่ายิ่งสื่อมวลชนเลือกเน้นประเด็นหัวข้อหรือปัญหาใด ผู้รับสารหรือมวลชนก็จะตระหนักถึงสาระสำคัญของหัวข้อหรือปัญหานั้นมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า ผลสำคัญประการหนึ่งของสื่อมวลชนก็คือ เป็นผู้กำหนดหรือวางระเบียบวาระการรับรู้เหตุการณ์แก่ประชาชนทั่วไป Cohen (1963) ซึ่งการนำเสนอข่าวก็มีทั้งประเด็นที่เป็น Positive และ Negative ต่อผู้ที่ตกเป็นข่าว ทั้งนี้การเมินเฉยต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งและการให้น้ำหนักในการนำเสนอที่แตกต่างกันก็ถือเป็นหนึ่งใน Agenda setting

              กรณีศึกษาที่น่าสนใจในช่วงนี้คือเรื่องของคดีเสือดำทุ่งใหญ่นเรศวร เพราะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในช่องทางเสนอสื่อ และมีอิทธิพลทางการเมือง และเศรษฐกิจ รูปแบบแง่มุมหรือประเด็นปัญหาที่สื่อแต่ละเจ้าจะนำเสนอจึงน่าสนใจในกรณีนี้ 


              
                              ตัวอย่างข่าวที่เป็น Negative ต่อผู้ตกเป็นข่าว ทั้งทางตรงและทางอ้อม

                              ตัวอย่างข่าวที่เป็น Positive ต่อผู้ตกเป็นข่าว ทั้งทางตรงและทางอ้อม

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in