Once Met Never Gone Lookplapapie

อีกหนึ่งความรู้สึกที่ทุกคนไม่อาจหยุดยิ้มไปกับสิ่งที่เผชิญอยู่ตรงหน้าได้ นั่นหรืออาจจะเรียกว่า "ความรัก" พบกับแครี่ แม็กเนล และ เจอร์นอล ควอชส์ บนเส้นทางความรักข้ามทวีป และการพบกันครั้งแรกที่สะกดหัวใจ เขาทั้งสองไม่อาจหยุดนิ่งได้ หากคุณมีเชื่อในความรัก 1,000 ไมล์ Long Distance ก็ไม่อาจหยุดคุณได้! ด้วยรัก.

ALL POSTS
Views