DOI 1001 ปลายดอยศึกษา SAILOM

ชายหนุ่มผู้เข้าไปศึกษาการสอนครูบนดอยแห่งหนึ่งในประเทศเชียงใหม่ การเติบโตของเวลา และ ชีวิตที่ดำเนินไป

ALL POSTS
Views